Innehållsförteckning

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fördelningen mellan pensionsanstalterna av de kostnader som ska bekostas gemensamt 14.11.2016/963 (KostnadsfördelningsF)

(KostnadsfördelningsF)

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 179 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) och 159 § 4 mom. i lagen om sjömanspensioner (1290/2006), av dem 179 § 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare sådant det lyder i lag 69/2016:

1 §

Mom. 1

Med pensionsanstalt avses i denna förordning ett arbetspensionsförsäkringsbolag, en pensionskassa och en pensionsstiftelse i enlighet med 1 § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) samt Sjömanspensionskassan.

2 §

Mom. 1

Det underskott eller överskott som den särskilda mortalitetsgrunden ger upphov till och som avses i 5 § 5 mom. i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006) beaktas när pensionsanstalternas kostnader för ålderspensioner enligt 179 § 1 mom. 1, 2 och 4 punkten i lagen om pension för arbetstagare och enligt 159 § 1 mom. 1, 2 och 4 punkten i lagen om sjömanspensioner bestäms i enlighet med 179 § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare och 159 § 3 mom. i lagen om sjömanspensioner, med undantag för de ålderspensioner som utbetalas som engångsbelopp i samband med invalidpensioner, samt för de underskott som avses i 179 § 1 mom. 8 punkten i lagen om pension för arbetstagare.

Mom. 2

Pensionsanstalterna svarar för kostnaderna enligt 179 § 1 mom. 1–5 och 10 punkten i lagen om pension för arbetstagare och enligt 159 § 1 mom. 1–5 och 9 punkten i lagen om sjömanspensioner, med undantag för de kostnader som nämns i 1 mom. i denna paragraf, samt för kostnaderna för sådant registrerat tilläggspensionsskydd som avses i 30 a § 1 mom. i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare och för de kostnader som orsakas av förmåner enligt arbetsgivares pensionsförsäkring som avses i 2 mom. i den paragrafen och för det kompletteringsbelopp som avses i 5 § 1 mom. i den lagen, med ett sammanlagt belopp som består av en sådan andel av pensionsanstaltens utjämningsavsättning enligt 30 c § 3 mom. i den lagen som avses i 2 mom. i den paragrafen och av eventuella andra poster än sådana som hänför sig till pensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare. Till den del kostnaderna inte kan täckas på det sätt som anges ovan svarar pensionsanstalterna för dem i förhållande till de arbetsinkomster som är försäkrade i respektive pensionsanstalt.

3 §

Mom. 1

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Mom. 2

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning om de grunder enligt vilka pensionsanstalterna svarar för de kostnader som avses i 179 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare och 159 § 1 mom. i lagen om sjömanspensioner (1423/2006).

Mom. 3

Denna förordning tillämpas första gången på kostnadsfördelningen för 2017.

Du kan göra en länk till denna punkt i dokumentet genom att kopiera webbadressen i addressfältet i webbläsaren eller här http://www.saadospalvelu.fi/sv/linkit/lainsaadanto/20160963/%3Asection/20221126