Lag om finansiering av statens pensionsskydd 29.1.2016/67

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Finansiering av statens pensionsskydd

Mom. 1

Pensionsskyddet för de statsanställda som omfattas av pensionsskyddet enligt pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) betalas ur statsbudgeten. Bestämmelser om överföring till Keva av de medel som behövs för betalningen av pensioner finns i 24 § 1 mom. i lagen om Keva (66/2016).

2 § (5.12.2018/1061)

Pensionsavgift

Mom. 1

Statens ämbetsverk och inrättningar, statliga affärsverk samt sammanslutningar och inrättningar vars pensionsskydd för personalen, eller en del av personalen, enligt annan lagstiftning ska skötas av staten eller på vilka den upphävda lagen om statens pensioner (1295/2006) har tillämpats, betalar pensionsavgift, som består av en arbetsinkomstbaserad pensionsavgift och en invalidpensionsavgift. Pensionsavgiften omfattar arbetstagarens pensionsavgift enligt 168 § i pensionslagen för den offentliga sektorn. Arbetsgivaren svarar för betalningen av pensionsavgiften i dess helhet.

Mom. 2

Keva fastställer pensionsavgiften i överensstämmelse med de grunder som finansministeriet beslutar. Keva meddelar anvisningar om betalning av pensionsavgiften och sköter uppgifter i anslutning till uppbärandet av avgiften. Pensionsavgiften betalas in på Statens pensionsfonds konto.

Mom. 3

Vid skötseln av de uppgifter som avses i 2 mom. och i 122 § 2 mom. i pensionslagen för den offentliga sektorn ska iakttas vad som med stöd av lagen om statsbudgeten (423/1988) föreskrivs och bestäms om redogörare. De medel som avses i de momenten ska hållas åtskilda från Kevas medel.

Mom. 4

Närmare bestämmelser om beräkningsgrunderna för pensionsavgiften och fastställandet av dem samt om förvaltningen och redovisningen av de medel som avses i 1 mom. och i 122 § 2 mom. i pensionslagen för den offentliga sektorn utfärdas genom förordning av statsrådet.

Se SRf om grunderna för pensionsavgift 1246/2018.

2 § har ändrats genom L 1061/2018, som träder i kraft 1.1.2019. Den tidigare formen lyder:

2 §

Arbetsgivarens pensionsavgift

Mom. 1

Statens ämbetsverk och inrättningar, statliga affärsverk samt sammanslutningar och inrättningar vars pensionsskydd för personalen, eller en del av personalen, enligt annan lagstiftning ska skötas av staten eller på vilka den upphävda lagen om statens pensioner (1295/2006) har tillämpats, betalar arbetsgivarens pensionsavgift, som består av en ålders-, invalid- och familjepensionsdel och av en omkostnadsdel som verkställigheten av pensionsskyddet föranleder.

Mom. 2

Keva sköter uppgifter som gäller uttagandet av arbetsgivarens pensionsavgift. Avgiften betalas in på statens pensionsfonds konto. Statens pensionsfond betalar ersättning till Keva enligt 24 § 2 mom. i lagen om Keva.

Mom. 3

Vid skötseln av de uppgifter som avses i 1 mom. och i 122 § 2 mom. i pensionslagen för den offentliga sektorn ska iakttas vad som med stöd av lagen om statsbudgeten (423/1988) föreskrivs och bestäms om redogörare. De medel som avses i de momenten ska hållas åtskilda från Kevas medel.

Mom. 4

Närmare bestämmelser om grunderna för och fastställandet av arbetsgivarens pensionsavgift samt om beloppet och fastställandet av den omkostnadsdel som Keva får för verkställandet av pensionsskyddet samt om förvaltningen och redovisningen av de medel som avses i 1 mom. och i 122 § 2 mom. i pensionslagen för den offentliga sektorn utfärdas genom förordning av statsrådet.

Mom. 5

Finansministeriet beslutar på framställning av Keva om storleken på de ålders-, invalid- och familjepensionsdelar som ligger till grund för arbetsgivarens pensionsavgift. Trots det som sägs ovan kan finansministeriet även besluta om grunder enligt vilka Keva i ändringssituationer som gäller enskilda arbetsgivare får fatta beslut om storleken på de pensionsavgiftsdelar som avses ovan utan ett särskilt beslut av finansministeriet. Keva beslutar om betalningen av arbetsgivarens pensionsavgift.

3 § (21.12.2016/1262)

Indrivning av pensionsavgifter och preskription av avgiftsfordran

Mom. 1

Keva ska påföra en pensionsavgift som baserar sig på denna lag att betalas inom fem år från ingången av året efter förfallodagen för den slutliga avgiften. En avgift som påförts med stöd av denna lag och en på avgiften för tiden för betalningsdröjsmål beräknad årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982) är direkt utsökbar. Bestämmelser om indrivning av dessa fordringar finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

Mom. 2

Återbetalningen av en pensionsavgift som betalats utan grund preskriberas fem år från ingången av året efter förfallodagen för den slutliga pensionsavgiften, om preskriptionen inte har avbrutits innan dess. Om preskriptionen avbryts börjar en ny preskriptionstid på fem år löpa. Bestämmelser om avbrytande av preskription finns i 10 och 11 § i lagen om preskription av skulder (728/2003).

4 §

Dröjsmålsränta på pensionsavgift

Mom. 1

Om en arbetsgivare har försummat att betala pensionsavgiften inom utsatt tid, ska arbetsgivaren betala dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982).

5 §

Grundbesvär

Mom. 1

En part får anföra grundbesvär över en debitering av pensionsavgift, om parten anser att en debitering som Keva påfört arbetsgivaren strider mot lag. Grundbesvär ska anföras skriftligen hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden inom två år från ingången av året efter det år under vilket fordran fastställdes eller debiterades. I övrigt iakttas vad som i pensionslagen för den offentliga sektorn föreskrivs om sökande av ändring och undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut i ett pensionsärende.

Mom. 2

Bestämmelser om grundbesvär vid utmätning finns dessutom i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

6 §

Ikraftträdande

Mom. 1

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Mom. 2

Genom denna lag upphävs statsrådets förordning om grunderna för arbetsgivarens pensionsavgift (863/2012).

RP 21/2015, ShUB 6/2015, RSv 36/2015

Ikraftträdelsestadganden:

21.12.2016/1262:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 120/2016, ShUB 25/2016, RSv 167/2016

5.12.2018/1061:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

Genom denna lag upphävs statsrådets förordning om grunderna för arbetsgivarens pensionsavgift (1354/2016).

RP 101/2018, ShUB 11/2018, RSv 130/2018
Du kan göra en länk till denna punkt i dokumentet genom att kopiera webbadressen i addressfältet i webbläsaren eller här http://www.saadospalvelu.fi/sv/linkit/lainsaadanto/20160067/%3Asection/20190221