Statsrådets förordning om grunderna för pensionsavgift 19.12.2018/1246

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs

med stöd av 2 § 4 mom. i lagen om finansiering av statens pensionsskydd (67/2016), sådant det lyder i lag 1061/2018:

1 §

Beräkningsgrunderna för statens pensionsavgift

Mom. 1

Den pensionsavgift som avses i 2 § i lagen om finansiering av statens pensionsskydd (67/2016) beräknas som en arbetsgivarspecifik procentandel av den lönesumma som utgörs av sådana arbetsinkomster enligt 85 och 86 § i pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) som berättigar till pension.

Mom. 2

Pensionsavgiften utgörs av en arbetsinkomstbaserad pensionsavgift som är lika stor för alla arbetsgivare och en arbetsgivarspecifik invalidpensionsavgift. Finansministeriet beslutar om grunderna för beräkning av pensionsavgiften på framställning av Keva.

Mom. 3

Den arbetsinkomstbaserade pensionsavgiften och de parametrar som behövs för beräkningen av invalidpensionsavgiften bestäms så att den beräknade genomsnittliga nivån på pensionsavgiften motsvarar den genomsnittliga nivån på den arbetspensionsförsäkringsavgift som avses i 152 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006). Keva lägger fram ett förslag för finansministeriet om den arbetsinkomstbaserade pensionsavgiften och om de parametrar som behövs för beräkning av invalidpensionsavgiften. Finansministeriet fattar beslut om den arbetsinkomstbaserade pensionsavgiften och om de parametrar som används för beräkning av invalidpensionsavgiften. När finansministeriet fattar beslut om den arbetsinkomstbaserade pensionsavgiften kan ministeriet beakta också statsekonomiska aspekter.

2 §

Ikraftträdande

Mom. 1

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

Du kan göra en länk till denna punkt i dokumentet genom att kopiera webbadressen i addressfältet i webbläsaren eller här http://www.saadospalvelu.fi/sv/linkit/lainsaadanto/20181246/%3Asection/20230528