Statsrådets förordning om verkställighet av lagen om sjömanspensioner 28.12.2006/1408

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 22 december 2006 om sjömanspensioner (1290/2006):

1 § (28.12.2018/1301)

Tillämpningen av betalningsprincipen när arbetsinkomsten hänförs

Mom. 1

När arbetsinkomsten hänförs tillämpas betalningsprincipen så att arbetsinkomsten anses ha betalats den dag sjömannen har kunnat lyfta den.

2 § (13.10.2016/846)

Ansökan om pension och begravningsunderstöd

Mom. 1

Pensionsskyddscentralen fastställer ett formulär för det läkarutlåtande som behövs för invalidpension och arbetslivspension.

Mom. 2

När arbetstagaren ansöker om ålderspension enligt 7 § i lagen om införande av lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner (80/2016), ska han eller hon visa upp ett intyg från arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten över den tid han eller hon har fått arbetslöshetsdagpenning på basis av den rätt till tilläggsdagar som avses i 6 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002). Pensionsskyddscentralen fastställer ett formulär för det intyg från arbetslöshetskassan och Folkpensionsanstalten som behövs för ansökan om pension.

Mom. 3

Begravningsunderstöd enligt 7 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner (296/2015) söks med en blankett som fastställs av pensionskassan eller med en fritt formulerad skriftlig ansökan.

3 §

Meddelande och undertecknande av beslut

Mom. 1

Pensionskassans eller någon annan behörig pensionsanstalts beslut kan meddelas i form av datorutskrifter eller annars åtminstone delvis färdigtryckta handlingar. I så fall kan beslutet undertecknas maskinellt.

4 §

Förskottet på och det slutliga beloppet av statsandelen

Mom. 1

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer senast den 15 november varje år beloppet av förskottet på statens i 152 § 2 mom. i lagen om sjömanspensioner avsedda andel för följande kalenderår. Senast den 15 juni varje år justerar ministeriet beloppet av förskottsrater som fastställts för den senare delen av samma kalenderår. Dessutom justerar ministeriet beloppet av den förskottsrat som skall betalas för december senast den 15 november samma år.

Mom. 2

Förskottet på statsandelen betalas till pensionskassan i tolv lika stora månatliga rater så, att förskottsraten står till pensionskassans förfogande den första bankdagen i varje kalendermånad. Om det när förskottsraten för december justeras enligt 1 mom. dock framgår att som förskott redan före justeringen har betalats ett belopp som är större än det för statsandelen uppskattade beloppet, skall skillnaden mellan det betalda förskottet och det för statsandelen uppskattade beloppet återbetalas till staten den tredje bankdagen i december som närmast följer efter justeringen.

Mom. 3

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer senast den 15 juni varje år det slutliga beloppet av statsandelen i 152 § 1 mom. i lagen om sjömanspensioner för föregående kalenderår. Skillnaden mellan utbetalat förskott och det slutliga belopp för statens andel som fastställts för samma år beaktas i samband med utbetalningen av den förskottsrat som närmast följer på andelens fastställande.

Mom. 4

För de åtgärder som avses i 1 och 3 mom. skall pensionskassan senast den 20 dagen i den kalendermånad som föregår åtgärden tillställa social- och hälsovårdsministeriet den utredning som ministeriet föreskrivit.

Mom. 5

Social- och hälsovårdsministeriet kan på framställning av Sjömanspensionskassan betala förskott på statens andel med avvikelse från 2 mom., om detta krävs för att trygga pensionskassans likviditet. (8.4.2020/206)

5 §

Ikraftträdande

Mom. 1

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Mom. 2

Bestämmelserna i 4 § i förordningen tillämpas första gången på den statsandel som hänför sig till år 2007.

Mom. 3

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

15.12.2011/1307:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.


13.10.2016/846:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.


28.12.2018/1301:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.


8.4.2020/206:

Denna förordning träder i kraft den 13 april 2020.

Du kan göra en länk till denna punkt i dokumentet genom att kopiera webbadressen i addressfältet i webbläsaren eller här http://www.saadospalvelu.fi/sv/linkit/lainsaadanto/20061408/%3Asection/20230529