Lag om införande av lagen om sjömanspensioner 22.12.2006/1291

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Mom. 1

Lagen om sjömanspensioner (1290/2006), nedan den nya lagen, träder i kraft den 1 januari 2007. Åtgärder som verkställigheten av den nya lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Mom. 2

Genom denna lag upphävs lagen av den 26 januari 1956 om sjömanspensioner (72/1956) jämte ändringar, nedan den gamla lagen.

Mom. 3

Den nya lagen tillämpas från och med ikraftträdandet på arbete i de anställningsförhållanden som hör till lagens tillämpningsområde.

Mom. 4

Den nya lagen tillämpas också på sådan pension enligt den gamla lagen som beviljats före den nya lagens ikraftträdande. Om de bestämmelser som gällde före den 1 januari 2005 dock har iakttagits vid bestämmandet av en sådan pension, iakttas vad som föreskrivs i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner (884/2004).

Mom. 5

Den nya lagen tillämpas också på sådan pensionsförsäkringsavgift enligt den gamla lagen som hänför sig till tiden före den nya lagens ikraftträdande, om inte något annat föreskrivs i 5 § i denna lag.

Mom. 6

Om det någon annanstans i lagstiftningen hänvisas till en bestämmelse i den gamla lagen eller annars avses en bestämmelse i den gamla lagen, skall den bestämmelse i den nya lagen tillämpas som har trätt i stället för bestämmelsen i den gamla lagen, om inte något annat följer av den nya lagen eller av denna lag.

Mom. 7

I fråga om tiden före ikraftträdandet av denna lag avses med inkomster enligt lagen om sjömanspensioner inkomster enligt den gamla lagen.

2 § (20.3.2015/297)

Mom. 1

Under förutsättning att en arbetstagare går i ålderspension från ett anställningsförhållande som omfattas av den nya lagen och pensionskassan enligt 108 § i den nya lagen är behörig att handlägga pensionsansökan eller under förutsättning att arbetstagaren har rätt till sådan invalidpension i fråga om vilken pensionskassan enligt 108 § i den nya lagen är behörig att handlägga ansökan och arbetstagarens arbetsinkomster enligt den nya lagen under månaden för pensionsfallet och under de trettiosex kalendermånader som föregår pensionsfallet är sammanlagt minst 16 800 euro, bestäms pension som intjänats före den 1 januari 2005 på det sätt som föreskrivs i 1–3 punkten i detta moment, i fråga om 1 punkten med tillämpning av 16 § och 20 § 1 mom. 1–5 meningen i den gamla lagen, i den lydelse de hade i den lag som gällde före den 1 januari 2005, samt 7 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner (1745/1995), som följer:

1) de pensioner som bestäms särskilt för varje anställningsförhållande sammanräknas; maximibeloppet av en pension som intjänats före den 1 januari 2005 är dock 50 procent av arbetstagarens genomsnittliga månadslön beräknad på grundval av de sammanlagda lönerna för arbetstagarens anställningsförhållanden under de tio sista sjötjänståren; vid beräknandet av de tio sista sjötjänståren beaktas 2004 och de kalenderår som föregår detta år, dock så att högst fyra kalenderår beaktas i fråga om den tid som föregår 1996 och så att sådana sjötjänstår för vilka arbetstagaren har betalats deltidspension inte beaktas; den genomsnittliga månadslönen bestäms dock på basis av de kalenderår och de inkomster på grundval av vilka den skulle ha bestämts om arbetstagaren hade blivit arbetsoförmögen den 31 december 2004, eller om den ovannämnda genomsnittliga månadslönen är väsentligt lägre eller högre än den lön som arbetstagaren har fått för sjömansarbete under en så lång tid att den högre eller lägre lönen kan anses stabiliserad, beaktas såsom genomsnittlig månadslön den genomsnittliga arbetsinkomst som arbetstagaren skulle ha haft om någon förändring inte hade inträffat,

2) den pension som räknats ut enligt 1 punkten multipliceras med talet 0,8,

3) den intjänade pensionen bestäms enligt 22 a § i den gamla lagen, i den lydelse paragrafen hade i den lag som gällde före den 1 januari 2005.

Mom. 2

Under förutsättning att en arbetstagare går i ålderspension från ett anställningsförhållande som omfattas av den nya lagen och pensionskassan enligt 108 § i den nya lagen är behörig att handlägga pensionsansökan eller under förutsättning att arbetstagaren har rätt till sådan invalidpension i fråga om vilken pensionskassan enligt 108 § i den nya lagen är behörig att handlägga ansökan och arbetstagarens arbetsinkomster enligt den nya lagen under månaden för pensionsfallet och under de trettiosex kalendermånader som föregår pensionsfallet är sammanlagt minst 16 800 euro, bestäms den pension som intjänats enligt den nya lagen under åren 2007–2015 med tillämpning av 66–70 § i den nya lagen i den lydelse de hade den 31 december 2015. I dessa fall bestäms det beviljade sammanlagda beloppet av en pension som intjänats enligt den nya lagen, en pension som intjänats enligt 16 § i den gamla lagen för åren 2005 och 2006 och en pension som anges ovan i 1 mom. vilken intjänats för tiden före den 1 januari 2005, på det sätt som föreskrivs i 1, 2 eller 3 punkten i detta moment, så att den bestämmelse i 1, 2 eller 3 punkten tillämpas som ger det största pensionsbeloppet, som följer:

1) beloppet av en pension enligt den nya lagen samt beloppet av pension som intjänats för 2005 och 2006 läggs till den pension som räknats ut enligt 1 mom. 1 punkten; beloppet av den ålderspension eller invalidpension som räknats ut på detta sätt kan dock överskrida det maximibelopp som anges ovan i 1 mom. 1 punkten endast till den del pensionen enligt den nya lagen och pensionen enligt den gamla lagen för 2005 och 2006 har intjänats efter utgången av den kalendermånad under vilken arbetstagaren har uppnått den i 8 § i den nya lagen föreskrivna nedre åldersgränsen för ålderspension eller en pensionsålder som är lägre än denna,

2) beloppet av en pension enligt den nya lagen samt beloppet av en pension som intjänats för 2005 och 2006 läggs till den pension som har räknats ut enligt 1 mom. 2 punkten,

3) beloppet av en pension enligt den nya lagen samt beloppet av en pension som intjänats för 2005 och 2006 läggs till den pension som har räknats ut enligt 1 mom. 3 punkten.

Mom. 3

Om arbetstagaren beviljas ålderspension eller invalidpension i andra situationer än de om vilka det föreskrivs i 1 och 2 mom. ska den pension som intjänats före den 1 januari 2005 bestämmas på det sätt som föreskrivs i 1 eller 2 punkten i detta moment, i fråga om 1 punkten med tillämpning av 17 § 3–5 och 7–9 mom. samt 20 § 1 mom. 1–5 meningen, sådana de lydde i den gamla lag som gällde före den 1 januari 2005, samt 7 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner (1745/1995), som följer:

1) den intjänade pensionen bestäms på det sätt som föreskrivs i 1 mom. 1 punkten,

2) den intjänade pensionen bestäms enligt 17 § 3–5 och 7–9 mom. i den gamla lagen, sådana de lydde den 31 december 2004, till den del den till pension berättigande tiden hänför sig till 1991–2004; beloppet av en pension som intjänats före den 1 januari 1991 utgör för varje till pension berättigande betalningsmånad 1/8 procent av den lön som utgör grund för pensionen.

Mom. 4

Om arbetstagaren beviljas ålderspension eller invalidpension i andra situationer än de om vilka det föreskrivs i 1 och 2 mom. bestäms den pension som intjänats enligt den nya lagen med tillämpning av 72–76 §. I dessa fall bestäms det sammanlagda beviljade beloppet av en pension som intjänats enligt den nya lagen, en pension som intjänats enligt 17 § i den gamla lagen för 2005 och 2006 och en pension som anges ovan i 3 mom. vilken intjänats för tiden före den 1 januari 2005 på det sätt som föreskrivs i 1 eller 2 punkten i detta moment, så att den bestämmelse i 1 eller 2 punkten tillämpas som ger det största pensionsbeloppet, som följer:

1) beloppet av en pension enligt den nya lagen samt beloppet av pension som intjänats för 2005 och 2006 läggs till den pension som räknats ut enligt 3 mom. 1 punkten; det belopp som beviljas i ålderspension eller invalidpension och som räknats ut på detta sätt kan dock vara högst lika stort som det maximibelopp som avses ovan i 1 mom. 1 punkten,

2) beloppet av en pension enligt den nya lagen samt beloppet av en pension som intjänats för 2005 och 2006 läggs till den pension som har räknats ut enligt 3 mom. 2 punkten.

Mom. 5

Om det sammanlagda beloppet av en ålders- eller invalidpension som uträknats enligt 2 mom. 1 punkten eller 4 mom. 1 punkten, en pension som intjänats för sådan oavlönad tid som avses i 11 b § i den gamla lagen i den lydelse paragrafen hade vid den nya lagens ikraftträdande, en pension som intjänats för sådan oavlönad tid som avses i 80 § i den nya lagen och enligt lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003) överstiger det maximibelopp som avses i 1 mom. 1 punkten, avdras från beloppet av en pension som intjänats enligt den gamla lagen före den 1 januari 2005, av en pension som intjänats på grundval av sådana arbetsinkomster som avses i 11 a § i den gamla lagen i den lydelse paragrafen hade vid den nya lagens ikraftträdande eller av en pension som intjänats på grundval av sådana arbetsinkomster som avses i 78 § i den nya lagen, det belopp som överstiger det nämnda maximibeloppet. När pensionernas sammanlagda belopp räknas ut beaktas dock inte en i 2 mom. 1 punkten angiven pension som intjänats på grundval av arbetsinkomster som avses i 11 a § i den gamla lagen i den lydelse paragrafen hade vid den nya lagens ikraftträdande eller en pension som intjänats på grundval av arbetsinkomster som avses i 78 § i den nya lagen, om den intjänats efter utgången av den kalendermånad under vilken arbetstagaren har uppnått den i 8 § i den nya lagen föreskrivna nedre åldersgränsen för ålderspension eller en pensionsålder som är lägre än denna.

Mom. 6

Om pensionskassan enligt 108 § i den nya lagen är behörig att handlägga en ansökan om arbetslivspension, bestäms beloppet av arbetslivspensionen enligt 1, 2 och 5 mom. I annat fall bestäms beloppet av arbetslivspensionen enligt 3–5 mom. Om arbetslivspensionen dock beviljas efter partiell förtida ålderspension, bestäms beloppet av arbetslivspensionen på det sätt som föreskrivs i 7 och 8 mom. (21.12.2016/1257)

Mom. 7

Om en arbetstagare går i partiell förtida ålderspension från ett anställningsförhållande som omfattas av den nya lagen och pensionskassan enligt 108 § i den nya lagen är behörig att handlägga pensionsansökan, ska det pensionsbelopp som ligger till grund för den partiella förtida ålderspensionen bestämmas enligt 1, 2 och 5 mom. I sådana fall ska även beloppet av den ålderspension, invalidpension och arbetslivspension som beviljas efter partiell förtida ålderspension bestämmas enligt de punkter i 1 och 2 mom. som har tillämpats tidigare vid beräkningen av det pensionsbelopp som ligger till grund för den partiella förtida ålderspensionen. (21.12.2016/1257)

Mom. 8

Om en arbetstagare går i partiell förtida ålderspension i andra situationer än de som anges i 7 mom., ska det pensionsbelopp som ligger till grund för den partiella förtida ålderspensionen bestämmas enligt 3–5 mom. I sådana fall ska även beloppet av den ålderspension, invalidpension och arbetslivspension som beviljas efter partiell förtida ålderspension bestämmas enligt de punkter i 3 och 4 mom. som har tillämpats tidigare vid beräkningen av det pensionsbelopp som ligger till grund för den partiella förtida ålderspensionen. (21.12.2016/1257)

3 §

Mom. 1

Vad som i 37 och 108 § i den nya lagen bestäms om arrangemanget med sista pensionsanstalt tillämpas inte när den som ansöker om pension får eller på basis av en ansökan som anhängiggjorts före den 1 januari 2004 har rätt att få en pension som grundar sig på ett eget arbetsavtals- eller tjänsteförhållandet eller egen företagarverksamhet eller en pension enligt lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990), avträdelseersättning enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) eller avträdelsestöd enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994), och han eller hon ansöker om ny pension eller förlängning av pension som beviljats tidigare. De nämnda bestämmelserna tillämpas inte heller när pension som beviljats på basis av en före den 1 januari 2004 anhängiggjord ansökan och som senare avbrutits börjar betalas ut på nytt. Om en förmånslåtare vid sin död fick en sådan pension på vilken bestämmelserna i första meningen i denna paragraf inte har tillämpats, tillämpas dessa bestämmelser inte heller på en familjepension som beviljas efter honom eller henne.

4 § (30.12.2008/1104)

Mom. 1

1 mom. har upphävts genom L 29.1.2016/79. (29.1.2016/79)

Mom. 2

2 mom. har upphävts genom L 22.12.2011/1461. (22.12.2011/1461)

Mom. 3

3 mom. har upphävts genom L 29.1.2016/79. (29.1.2016/79)

Mom. 4

Om de av arbetstagaren ostridigt påvisade arbetsinkomsterna enligt 81 b § 2 mom. i den nya lagen har intjänats före 2005, bestäms pensionen för dessa inkomster i enlighet med den gamla lagen i den lydelse den hade under intjäningsåret. Pensionen bestäms på samma sätt också i fråga om sådana av arbetstagaren ostridigt påvisade arbetsinkomster som har intjänats före 2006, om invalid-, arbetslöshets- eller familjepension för arbetstagaren ska bestämmas i enlighet med 20 § 2 mom. i denna lag.

Mom. 5

5 mom. har upphävts genom L 22.12.2011/1461. (22.12.2011/1461)

5 §

Preskription

Mom. 1

Den preskriptionstid på fem år som avses i 122 § och 123 § 4 mom. samt i 148 och 150 § i den nya lagen tillämpas från och med ingången av 2013. Åren 2007 och 2008 är denna preskriptionstid tio år, 2009 nio år, 2010 åtta år, 2011 sju år och 2012 sex år. När preskriptionstiderna räknas ut beaktas också tiden före den nya lagens ikraftträdande.

6 §

Engångsförhöjning

Mom. 1

Engångsförhöjningen av invalidpensionen läggs till första gången den 1 januari 2010. Förhöjningen läggs också till sådan invalidpension i fråga om vilken pensionsfallet har inträffat före den 1 januari 2006. Förhöjningen läggs i så fall till enligt den förhöjningsprocentsats som motsvarar arbetstagarens ålder vid ingången av 2010, förutsatt att minst fem kalenderår då har förflutit sedan invalidpension började.

Mom. 2

När pensionsfallet i fråga om invalidpension har inträffat före den 1 januari 2006 läggs engångsförhöjningen till pension som samordnats enligt 8 och 8 a § i lagen om pension för arbetstagare (395/1961) i den lydelse de hade före den 1 januari 2005. Om familjepension bestäms enligt de bestämmelser som gällde före denna lags ikraftträdande, läggs engångsförhöjningen till familjepension som samordnats enligt 8 och 8 a § i lagen om pension för arbetstagare i den lydelse de hade före den 1 januari 2005.

Mom. 3

Om det till en primär förmån som avses i 97 § i den nya lagen har lagts en engångsförhöjning, beaktas den primära förmånen till engångsförhöjt belopp vid en ny samordning enligt 8 a § i lagen om pension för arbetstagare. Ändras den primära förmånens belopp enbart på grund av engångsförhöjningen görs inte någon ny samordning. (29.10.2010/912)

9 §

Mom. 1

Om pensionsfallet inträffar under åren 2006–2009, beaktas som arbetsinkomst för 2004 när inkomsten för återstående tid fastställs den till årsinkomst ändrade pensionslön på grundval av vilken pensionsdelen för återstående tid skulle ha beräknats om arbetstagaren hade blivit arbetsoförmögen den 31 december 2004, och arbetsinkomsterna för 2005 beaktas så som bestäms i 82–84 § i den nya lagen. Härvid används som granskningstid på motsvarande sätt det antal år som ska beaktas som grund för inkomsten för återstående tid. Om pensionsfallet inträffar 2010, beaktas arbetsinkomsterna för 2005 så som bestäms i 69, 75 och 82–84 § samt 86 § 1 och 2 mom. i den nya lagen, och granskningstiden fastställs på motsvarande sätt på basis av åren 2005–2010. Vid bestämmandet av den inkomstförutsättning som avses i 25 § 1 mom. 2 punkten i den nya lagen beaktas arbetsinkomsterna under de fem kalenderår som föregått ansökan om rehabilitering. (7.12.2007/1169)

Mom. 2

I stället för de två sista kalenderåren av granskningstiden enligt 156 § 1 mom. i den nya lagen är granskningstiden året 2005 om pensionsfallet för invalidpensionen inträffar 2006.

Mom. 3

Det i 156 § 2 mom. i den nya lagen avsedda gränsbeloppet tillämpas på invalidpension i fråga om vilken pensionsfallet inträffar 2007 eller därefter.

10 §

Mom. 1

Pensionslönen i ett anställningsförhållande som upphört före 2005 eller som har avslutats enligt 4 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner (884/2004) kan på ansökan av arbetstagaren justeras enligt prövning enligt 16 d § i den gamla lagen i den lydelse paragrafen hade före den 1 januari 2005, och pensionslönen i ett anställningsförhållande som upphört före 1996 enligt 8 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner (1745/1995). Justeringen av pensionslönen förutsätter att arbetstagarens ansökan om justering enligt prövning av pensionslönen inkommer till pensionskassan senast den 31 december 2011.

11 §

Mom. 1

Sker en sådan förändring i arbetsförmågan hos en arbetstagare som får delinvalidpension som börjat före den 1 januari 1982 och fortgått utan avbrott att arbetstagaren har rätt till full invalidpension och förändringen kan bedömas fortgå minst ett år, ändras delinvalidpensionen till full invalidpension från ingången av månaden efter förändringen.

12 §

Mom. 1

En invalidpension i fråga om vilken pensionsfallet har inträffat 2005 eller tidigare och som har beviljats med tillämpning av den definition på arbetsoförmåga som anges i 15 § 1 mom. i den gamla lagen i dess lydelse före den 1 januari 2005 justeras med anledning av en förändring av arbetsförmågan så att delinvalidpension blir full invalidpension eller full invalidpension blir delinvalidpension, eller dras in med anledning av att pensionstagaren har återfått arbetsförmågan med tillämpning av 15 § 1 mom. och 23 § 1 mom. i den gamla i den lydelse de hade den 31 december 2004.

13 §

Mom. 1

Ett barn som får familjepension efter en förmånslåtare som har avlidit före den 1 juli 1990 har rätt att få familjepension så länge som arbetsoförmågan fortgår utan avbrott, om barnet på grund av sjukdom, lyte eller skada är oförmöget att utföra arbete som med beaktande av barnets ålder, yrkesskicklighet och övriga omständigheter bör anses vara lämpligt för barnet och trygga det en skälig utkomst, och om arbetsoförmågan har inträtt innan barnet fyllde 18 år. Fortsatt utbetalning av familjepension efter det att barnet fyllt 18 år förutsätter särskild ansökan.

Mom. 2

Den rätt till tillägg för föräldralösa barn som en familjepensionstagare som får nämnda tillägg har bestäms enligt den gamla lagen i den lydelse den hade före den nya lagens ikraftträdande också när beloppet av familjepensionen skall justeras efter det att den nya lagen har trätt i kraft.

14 §

Mom. 1

Rätt till efterlevandepension har en efterlevande make som är född den 1 juli 1955 eller tidigare, så som bestäms i 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner (102/1990).

15 §

Mom. 1

En efterlevandepension som indragits på grund av att den efterlevande maken ingått ett nytt äktenskap börjar på ansökan av den efterlevande maken betalas ut på nytt enligt 28 a § 1 mom. i den gamla lagen i den lydelse momentet hade före den nya lagens ikraftträdande, om den efterlevande makens nya äktenskap upplöses innan den nya lagen har trätt i kraft och ansökan om ny utbetalning inkommer till pensionskassan inom sex månader från det att den nya lagen har trätt i kraft.

16 §

Mom. 1

Det villkor beträffande inkomster för återstående tid som utgör en förutsättning för yrkesinriktad rehabilitering uppfylls när den återstående tiden har beaktats i arbetstagarens pension i enlighet med 12 a och 12 b § i den gamla lagen i den lydelse de hade före den 1 januari 2005.

17 §

Teoretisk pension

Mom. 1

Om en arbetstagare har arbetat i Finland före den 1 januari 2005, räknas det särskilda tillägg till den teoretiska pensionen som avses i 4 § 2 mom. i lagen om införande av lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner (80/2016) ut på basis av lönen i det anställningsförhållande på basis av vilket återstående tid bör beaktas vid bestämmandet av pension som beviljas före den 1 januari 2005 med stöd av den gamla lag som gällde före den 1 januari 2005.

18 §

Mom. 1

På en pension i fråga om vilken pensionsfallet inträffar före den 1 januari 2007 tillämpas 8 § 6 mom. i lagen om pension för arbetstagare i den lydelse moment hade före den 1 januari 2007 också efter det att den nya lagen har trätt i kraft.

Mom. 2

En ersättning enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) som grundar sig på en skada som uppkommit under krigen 1939–1945 dras inte av från pension enligt den gamla lagen eller pension enligt den nya lagen.

19 §

Mom. 1

Om en arbetstagare får pension enligt lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare, avträdelseersättning enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare, avträdelsestöd enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare eller lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006), intjänas i pension enligt 68 § i den nya lagen 1,6 procent per år eller enligt 74 § i den nya lagen 1,5 procent per år för arbete som utförs under den tid pensionen, ersättningen eller stödet betalas.

Mom. 2

Grundbeloppet av generationsväxlingspension, avträdelseersättning och avträdelsestöd enligt 1 mom. beaktas

1) som pension som medför att pensionstagaren inte har rätt till deltidspension,

2) vid bestämmandet av efterlevandepension som pension som den efterlevande maken får på basis av förvärvsarbete,

3) som pension som avses i 97 § 2 mom. i den nya lagen, och

4) som pension som avses i 80 § 5 mom. i den nya lagen.

20 §

Mom. 1

En pension i fråga om vilken pensionsfallet har inträffat före 2005 bestäms enligt den gamla lagen i dess lydelse före 2005, om inte något annat följer av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om sjömanspensioner (884/2004).

Mom. 2

På sådan invalid-, arbetslöshets- och familjepension i fråga om vilken pensionsfallet inträffat 2005, eller sådan ålderspension i fråga om vilken arbetstagaren har uppnått den i 14 § 1 eller 2 mom. i den gamla lagen angivna pensionsåldern före 2005, tillämpas den gamla lagen i den lydelse den hade den 31 december 2004. Om arbetstagaren dock har fyllt 63 år innan arbetsoförmågan börjat, beviljas ålderspension motsvarande det intjänade beloppet i stället för invalidpension. Om arbetstagaren fyller 63 år före utgången av den primärtid som anges i 12 kap. 3 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004), beräknas och beviljas pensionen, i stället för såsom invalidpension, i form av ålderspension från ingången av månaden efter den då arbetstagaren uppnått 63 års ålder.

Mom. 3

Om en pensionstagare som får invalidpension, arbetslöshetspension eller ålderspension enligt den gamla lagen som gällde före den 1 januari 2005 beviljas en primär förmån eller beloppet av en tidigare beviljad primär förmån ändras ska, oberoende av vad som föreskrivs i 1 och 2 mom., på pensionen tillämpas bestämmelserna om avdrag för en primär förmån i 97 § i den nya lagen, i den lydelse paragrafen hade den 31 december 2012, samt i 98 och 99 § i den lagen. Den primära förmånen dras av från beloppet av den pension som pensionstagaren får. Hade vid en sådan samordning av pensioner som avses i 8 eller 8 a § i den gamla lagen om pension för arbetstagare (395/1961), i den lydelse paragraferna hade den 31 december 2004, dock beaktats även en primär förmån enligt 8 § 1 mom. i den lagen, ska den primära förmånens inverkan på pensionen elimineras. När en primär förmån dras av i enlighet med den nya lagen får pensionsbeloppet dock inte minska mera än det skulle ha minskat om pensionen hade samordnats i enlighet med 8 eller 8 a § i den gamla lagen om pension för arbetstagare, i den lydelse paragraferna hade den 31 december 2004. (7.11.2014/886)

Mom. 4

Familjepension som baserar sig på förmånslåtarens pension som bestämts i enlighet med den gamla lagen som gällde före den 1 januari 2005, ska bestämmas på basis av den ålderspension eller fulla invalidpension som förmånslåtaren fick vid sin död. Hade vid en sådan samordning av förmånslåtarens pension som avses i 27 § i den gamla lagen dock beaktats även en primär förmån enligt 8 § 1 mom. i den gamla lagen om pension för arbetstagare, ska den primära förmånens inverkan på förmånslåtarens pension elimineras. Till den pension som förmånslåtaren fick och som utgör beräkningsgrund för familjepensionen fogas den pension som förmånslåtaren tjänat in under tid med pension. Om en förmånstagare med familjepension beviljas en familjepension eller ersättning som motsvarar en primär förmån, dras pensionen eller ersättningen av från grunden för familjepensionen i enlighet med 97 § i den nya lagen, i den lydelse den hade den 31 december 2012, samt 98 § och 99 § 2–4 mom. i den lagen. När en primär förmån dras av i enlighet med nämnda bestämmelser får det totala beloppet av familjepensionen dock inte minska mera än det skulle ha minskat, om familjepensionen skulle ha samordnats i enlighet med 27 § i den gamla lagen. (7.11.2014/886)

Mom. 5

Om beloppet av en familjepension som beviljats i enlighet med den gamla lagen som gällde före den 1 januari 2005 justeras på grund av att antalet förmånstagare förändrats, ska grunden för familjepension fördelas mellan förmånstagarna i enlighet med 90 och 91 § i den nya lagen. Grund för familjepensionen är då förmånslåtarens pension enligt 7 h § 1 mom. i den gamla lagen om pension för arbetstagare, dock så att pensionens maximibelopp motsvarar den samordningsgräns som avses i 8 § 5 mom. i den lagen, i den lydelse de hade den 31 december 2004. En familjepension eller ersättning som motsvarar en primär förmån ska dras av från grunden för familjepension så som föreskrivs i 4 mom. (7.11.2014/886)

21 §

Mom. 1

På deltidspension för en arbetstagare som är född före 1947 och på ålderspension som beviljas efter deltidspensionen tillämpas bestämmelserna i 14 §, det inledande stycket i 14 b § 1 mom. samt 14 c § 2 mom. i den gamla lagen i den lydelse de hade den 31 december 2004, samt 16 § 4 mom. och 17 § 7 mom. i den gamla lagen sådana de lydde den 31 december 2002. En sådan arbetstagare har rätt till förtida ålderspension enligt bestämmelserna i den gamla lagen i den lydelse de hade den 31 december 2004.

Mom. 2

En arbetstagare som avses i 1 mom. har rätt till oreducerad ålderspension vid fyllda 63 år. Fortsätter arbetstagaren dock i deltidsarbete efter att ha fyllt 65 år, omvandlas deltidspensionen vid ingången av kalendermånaden efter den under vilken arbetstagaren uppnått 65 års ålder till en lika stor ålderspension. Trots bestämmelserna i 72 § 1 mom. 3 punkten i den nya lagen tillväxer pensionen med 2 procent av arbetsinkomsterna per år från ingången av kalendermånaden efter den under vilken arbetstagaren fyller 63 år fram till utgången av den kalendermånad under vilken arbetstagaren fyller 65 år, och med 1,6 procent per år under tiden mellan ingången av kalendermånaden efter den under vilken arbetstagaren fyller 65 år och utgången av den kalendermånad under vilken arbetstagaren fyller 68 år. Börjar ålderspensionen för deltidsarbetet senare än från ingången av månaden efter den under vilken 68 års ålder uppnåtts, höjs den uppskjutna pensionsdelen på det sätt som föreskrivs i 11 § 4 mom. i den nya lagen, i den lydelse momentet hade den 31 december 2016. Vad som bestäms i denna paragraf tillämpas också när ny pension beviljas efter en sådan deltidspension i fråga om vilken pensionsfallet hade inträffat före den 1 januari 2005. (21.12.2016/1257)

23 §

Mom. 1

Om en arbetstagare inte har något anställningsförhållande som lyder under den nya lagen eller lagen om pension för arbetstagare under 2007 eller därefter, ligger ansvaret för den arbetslöshetspension som innefattar rätt till återstående tid på pensionskassan eller den pensionsanstalt som ansvarar för verkställigheten av lagen om pension för arbetstagare där den återstående tiden eller arbetstagarens motsvarande inkomst med stöd av 22 § 1 mom. räknas in i den pension som bestäms på basis av arbetstagarens anställningsförhållande.

Mom. 2

Har arbetstagaren under 2007 eller därefter arbetsinkomster enligt den nya lagen eller lagen om pension för arbetstagare som uppgår till sammanlagt minst 20 000 euro, svarar pensionskassan och pensionsanstalterna som ansvarar för verkställigheten av lagen om pension för arbetstagare gemensamt för kostnaderna för en arbetslöshetspension som innefattar rätt till återstående tid eller motsvarande inkomst, på det sätt som bestäms i 159 § i den nya lagen. Pensionskassan och de pensionsanstalter som ansvarar för verkställigheten av lagen om pension för arbetstagare svarar gemensamt också för kostnaderna för en sådan arbetslöshetspension som inte innefattar rätt till återstående tid eller motsvarande inkomst.

Mom. 3

Om arbetstagarens arbetsinkomster enligt den nya lagen eller lagen om pension för arbetstagare under 2007 eller därefter sammanlagt uppgår till mindre än 20 000 euro, ligger ansvaret för kostnaderna för en arbetslöshetspension som innefattar rätt till återstående tid eller motsvarande inkomst på pensionskassan eller den pensionsanstalt som ansvarar för verkställigheten av lagen om pension för arbetstagare där den återstående tiden eller motsvarande inkomst med stöd av 22 § 2 mom. räknas in i den pension som bestäms på basis av det försäkrade anställningsförhållandet.

Mom. 4

De belopp som anges ovan i 2 och 3 mom. motsvarar värdet ett (1,000) år 2004 för den lönekoefficient som avses i 96 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare.

25 §

Pensionstillväxt under pensionstid

Mom. 1

Om en invalidpension eller en arbetslöshetspension har beviljats med tillämpning av bestämmelserna i den gamla lag som gällde före den 1 januari 2005, intjänas ny pension efter den nya lagens ikraftträdande på basis av inkomster som erhållits under en tid med pension, trots vad som bestäms i 20 § 1 och 2 mom. i denna lag, i enlighet med 72–76 § i den nya lagen, och den pension som intjänats på detta sätt beviljas när invalidpensionen eller arbetslöshetspensionen ändras till ålderspension vid 65 års ålder.

26 §

Pensionstillväxt under pensionstid

Mom. 1

Trots vad som bestäms i 20 § 2 mom. i denna lag intjänas ny pension efter den nya lagens ikraftträdande på basis av inkomster som erhålls under en tid med ålderspension i enlighet med 72–76 § i den nya lagen, och den pension som intjänats på detta sätt beviljas enligt 13 § 3 mom. i den nya lagen, även om arbetstagaren före den 1 januari 2005 har uppnått den pensionsålder som anges i 14 § 1 eller 2 mom. i den gamla lagen i den lydelse de hade före den 1 januari 2005.

28 §

Mom. 1

Den nya lagen tillämpas också på pensionskassans fullmäktige och pensionskassans styrelse som avses i 166 § i den nya lagen och som utnämnts före den nya lagens ikraftträdande. När fullmäktiges och styrelsens mandattider räknas ut beaktas också tid som förflutit före den nya lagens ikraftträdande.

30 §

Mom. 1

En arbetstagare, vars anställningsförhållande enligt den gamla lagen har upphört före den 1 januari 1967 utan att arbetstagaren eller hans eller hennes anhöriga har fått pension och som inte har återgått till ett anställningsförhållande enligt den gamla lagen inom tre år från den dag då anställningsförhållandet upphörde, har inte rätt till pension enligt den gamla lagen för tiden före det nämnda anställningsförhållandets upphörande. Arbetstagaren ges i så fall ett fribrev motsvarande de pensionsförsäkringsavgifter han eller hon erlagt, på vilket tillämpas vad som föreskrivs om fribrev i 17 § i den gamla lagen i den lydelse paragrafen hade den 31 december 1966.

Mom. 2

Om en sådan över tre år fortlöpande frånvaro från sjömanstjänst enligt den gamla lagen som avses i 1 mom. huvudsakligen har berott på att arbetstagaren deltagit i nödvändig yrkesutbildning eller fortbildning eller på sjukdom, lyte eller kroppsskada som arbetstagaren har ådragit sig under tiden i sjömanstjänst, beaktas på ansökan också sjömanstjänst före frånvaron som till pension berättigande tid.

32 §

Mom. 1

Utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter har Pensionsskyddscentralen för uträkning av en pension som avses i 4 § 4 mom. och 20–22 § rätt att få de uppgifter som är nödvändiga för fastställande av pensionsgrundande rätt till återstående tid enligt 12 a § i den gamla lagen och för uträkning av arbetspensionstillägg enligt 16 e § i den gamla lagen.

Mom. 2

Den som beviljar eller betalar ut förmåner enligt 1 mom. skall på det sätt som Pensionsskyddscentralen bestämmer lämna uppgifterna till centralen för varje kalenderår före utgången av maj det följande året eller före en annan med centralen överenskommen tidpunkt.

33 § (19.12.2018/1273)

Mom. 1

Tjänstgöringstiden enligt lagen om sjömanspensioner bestäms för tiden före den 1 januari 1991 enligt 11 § i den gamla lagen i den lydelse paragrafen hade den 31 december 1990, i fråga om åren 1991–2006 enligt 14 § 6 mom. i den gamla lagen i den lydelse momentet hade vid den nya lagens ikraftträdande, i fråga om åren 2007–2015 enligt 9 och 224 § i den nya lagen i den lydelse paragraferna hade den 31 december 2015 samt i fråga om åren 2016–2018 enligt 224 och 224 a § i den nya lagen i den lydelse paragraferna hade den 31 december 2018.

34 §

Mom. 1

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 251/2006, ShUB 49/2006, RSv 237/2006

Ikraftträdelsestadganden:

7.12.2007/1169:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 95/2007, ShUB 9/2007, RSv 55/2007

30.12.2008/1104:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 171/2008, ShUB 41/2008, RSv 215/2008

29.10.2010/912:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 91/2010, ShUB 19/2010, RSv 126/2010

22.12.2011/1430:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Lagen tillämpas på familjepension i fråga om vilken pensionsfallet inträffar den 1 januari 2012 eller därefter.

RP 89/2011, ShUB 11/2011, RSv 48/2011

22.12.2011/1461:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 74/2011, ShUB 14/2011, RSv 69/2011

14.12.2012/797:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 77/2012, ShUB 19/2012, RSv 113/2012

7.11.2014/886:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015. Lagen tillämpas på pensioner vars belopp justeras den 1 januari 2015 eller därefter.

RP 120/2014, ShUB 11/2014, RSv 105/2014

20.3.2015/297:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På de penningbelopp som föreskrivs i denna lag tillämpas 101 § i lagen om sjömanspensioner.

RP 321/2014, ShUB 40/2014, RSv 270/2014

29.1.2016/79:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Lagen tillämpas på pensioner där pensionsfallet inträffar den 1 januari 2017 eller därefter.

RP 16/2015, ShUB 5/2015, RSv 37/2015

21.12.2016/1257:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 120/2016, ShUB 25/2016, RSv 167/2016

19.12.2018/1273:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 87/2018, ShUB 7/2018, RSv 121/2018
Du kan göra en länk till denna punkt i dokumentet genom att kopiera webbadressen i addressfältet i webbläsaren eller här http://www.saadospalvelu.fi/sv/linkit/lainsaadanto/20061291/%3Asection/20230610