Kontaktuppgifter och länkar

Pensionsskyddscentralen (PSC)

Lagstadgat centralorgan för arbetspensionssystemet

http://www.etk.fi

 

Pensionsanstalter och samarbetspartners

Kontaktuppgifterna finns i Arbetspension.fi – tjänsten under Pensionsanstalter/Kontaktuppgifter

http://www.arbetspension.fi

 

Social- och hälsovårdsministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet svarar bl.a. för lagberedningen inom arbetspensionslagstiftningen.

http://www.stm.fi

 

Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden (ArPN)

Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden är en av pensionsanstalterna oberoende första besvärsinstans i arbetspensionsfrågor. 

http://www.telk.fi

 

Försäkringsdomstolen (FSD)

Försäkringsdomstolen är en specialdomstol för frågor gällande utkomstskydd och högsta besvärsinstans i alla pensionsärenden.

http://www.vakuutusoikeus .fi

 

Europeiska unionens domstol

Europeiska unionens domstol ansvarar för att säkerställa en enhetlig tolkning och tillämpning av EU-lagstiftningen i de olika EU-länderna samt avgör rättstvister mellan EU-länder och EU-organ.

Privatpersoner, företag och organisationer kan vända sig till domstolen om de anser att en EU-institution har kränkt deras rättigheter.

http://www.curia.europa.eu

 

 

Riksdagen

På riksdagens internetsidor finns bl.a. regeringens propositioner och utskottens betänkanden.

http://www.eduskunta.fi

 

Finlex

Finlex är justitieministeriets offentliga och kostnadsfria internettjänst för rättsligt material.

http://www.finlex.fi

 

EUR-Lex

EUR-Lex innehåller EU:s rättsliga dokument på EU:s alla officiella språk.

http://www.eur-lex.europa.eu

 

Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen ansvarar för bl.a. koordinationen av socialskyddet inom EU.

http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fi&catId=849