Beräkningsgrunder

 

I beräkningsgrunderna definieras hur pensionsanstalterna beräknar försäkringsavgiftens och ansvarsskuldens samt pensionsansvarets belopp.

Arbetspensionsbolagen, pensionsstiftelserna och pensionskassorna samt de särskilda pensionsanstalterna och pensionsanstalterna för den offentliga sektorn har egna beräkningsgrunder. Beräkningsgrunderna utarbetas separat för verksamhet enligt olika lagar och separat för verksamhet enligt registrerat tilläggsskydd.

Beräkningsgrunderna för arbetspensionsbolagen bereds av en arbetsgrupp som består av representanter för arbetspensionsbolagen, Tela, social- och hälsovårdsministeriet och Pensionsskyddscentralen. På motsvarande sätt bereds grunderna för pensionsstiftelserna och -kassorna av en arbetsgrupp som består av representanter för social- och hälsovårdsministeriet, pensionsstiftelserna och -kassorna, Pensionsskyddscentralen och Finansinspektionen. Övriga särskilda grunder för den privata sektorn bereds i de berörda pensionsanstalterna. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer eller utfärdar beräkningsgrunderna.

Om huvudprinciperna för beräkningsgrunderna för statens pensionsavgift föreskrivs genom statsrådets förordning om grunderna för arbetsgivarens pensionsavgift (863/2012). Keva bereder och upprätthåller beräkningsgrunderna för statens pensionsavgift. Finansministeriet fastställer grunderna årligen.

Kevas delegation fastställer årligen den förtidspensionsutgiftsbaserade KomPL-avgiften. Keva har beräkningsgrunder enligt vilka den förtidspensionsutgiftsbaserade avgiften fördelas mellan olika medlemssamfund. Kevas delegation fastställer beräkningsgrunderna.

Grunderna enligt lagen om EG-överföring tillämpas när en tjänsteman, arbetstagare eller företagare övergår i Europeiska gemenskapernas tjänst och kapitalvärdet motsvarande hans eller hennes i Finland intjänade pensionsrätt jämte ränta överförs till Europeiska gemenskaperna. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer grunderna.