Grunder

Enligt beräkningsgrunderna bestäms arbetspensionsanstalternas försäkringsavgifter och ansvarsskuldens och pensionsansvarets belopp.

Enligt kostnadsfördelningsgrunderna fördelas bl.a. kostnaderna för utbetalda pensioner mellan pensionsanstalterna.

Sidorna och filerna om grunderna är på finska.

Eläkkeen korvaaminen lapsenhoidon tai opiskelun ajalta