Grunder

Enligt beräkningsgrunderna bestäms arbetspensionsanstalternas försäkringsavgifter och ansvarsskuldens och pensionsansvarets belopp.

Enligt kostnadsfördelningsgrunderna fördelas bl.a. kostnaderna för utbetalda pensioner mellan pensionsanstalterna.

Sidorna och filerna om grunderna är på finska.

Grunder

 

Beräkningsgrunder
 

I beräkningsgrunderna definieras hur pensionsanstalterna beräknar försäkringsavgiftens och ansvarsskuldens samt pensionsansvarets belopp.

Arbetspensionsbolagen, pensionsstiftelserna och pensionskassorna samt de särskilda pensionsanstalterna och pensionsanstalterna för den offentliga sektorn har egna beräkningsgrunder. Beräkningsgrunderna utarbetas separat för verksamhet enligt olika lagar och separat för verksamhet enligt registrerat tilläggspensionsskydd.

Läs mer
 

Grunder för kostnadsfördelningen
 

I kostnadsfördelningsgrunderna definieras hur den årliga avräkningen för kostnadsfördelningen görs. Avräkningen för kostnadsfördelningen görs på Pensionsskyddscentralen och då fördelas bl.a. kostnaderna för utbetalda pensioner mellan pensionsanstalterna.

Läs mer