Rättspraxis

Den mest betydelsefulla delen av rättspraxis inom arbetspensionssystemet består av beslut av försäkringsrätt och besvärsnämden för arbetspensionsärenden. Dessutom finns det ett urval av EG-domstolens beslut som handlar om arbetspensionssystemet och viktiga beslut och utlåtanden av Pensionsskyddscentralen om tilllämpningen av arbetspensionslagarna för den privata sektorn.

rätt till yrkesinriktad rehabilitering, etablering i arbetslivet

Sammanfattning

A sökte ändring i pensionsanstaltens beslut genom vilket hans ansökan om yrkesinriktad rehabilitering förkastades. Enligt pensionsanstaltens bedömning är, trots risken för arbetsoförmåga, As rehabilitering inte ändamålsenlig som arbetspensionsrehabilitering utan stödjandet av rehabiliteringen hör primärt till Folkpensionsanstalten eller till arbets- och näringstjänsterna.

TELK upphävde pensionsanstaltens beslut och beviljade A rätt till yrkesinriktad rehabilitering.

TELK konstaterade i sina motiveringar att A är 48 år gammal. Han har blivit färdig snickare år 1990. Han har senast arbetat som försäljare av sportredskap och han senaste registrerade arbetsförhållande har avslutats i april 2017. Enligt 25 § 2 momentet lagen om pension för arbetstagare när rehabiliteringens ändamålsenlighet bedöms beaktas som en faktor arbetstagarens etablering i arbetslivet. Vid bedömningen av etablering i arbetsliv beaktas utöver sökandens arbetshistoria också om sökandens kontakt till arbetslivet har avbrutits. As senaste registrerade arbetsförhållande av avslutats i april 2017. Han har fått sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen för tiden 22.9.2016−31.7.2017 och 12.9.2018−31.8.2019. As arbetshistoria har varit så gott som obruten från och med år 1990 till och med år 2017. A har också i september 2019 påbörjat arbetsprövning hos sin tidigare arbetsgivare. Besvärsnämnden ansåg på basen av en helhetsbedömning att As kontakt till arbetslivet inte har avbrutits och att han fortfarande är etablerad i arbetslivet. Därmed har A rätt till yrkesinriktad rehabilitering.

TELKs beslut har vunnit laga kraft. 

Lagrum

25 § lagen om pension för arbetstagare