Rättspraxis

Den mest betydelsefulla delen av rättspraxis inom arbetspensionssystemet består av beslut av försäkringsrätt och besvärsnämden för arbetspensionsärenden. Dessutom finns det ett urval av EG-domstolens beslut som handlar om arbetspensionssystemet och viktiga beslut och utlåtanden av Pensionsskyddscentralen om tilllämpningen av arbetspensionslagarna för den privata sektorn.

inkomster som berättigar till pension

Sammanfattning

TELK ändrade det beslut pensionsanstalten hade gett. As arbetsinkomster, sammanlagt 4 984,70 euro som betalats åt A 15.2.2019 ska hänföras till tiden före 1.2.2019 och beaktas som berättigar till pension vid fastställande av ålderspensionen från och med 1.2.2019.

Enligt 12 § 1 momentet ArPL om ålderspensionen börjar vid ingången av kalendermånaden efter den under vilken arbetstagaren har uppnått den lägsta åldern för ålderspension, är ålderspensionens belopp den pension som tjänats in fram till begynnelsetidpunkten för pensionen. I den intjänade pensionen beaktas som arbetsinkomst sådana arbetsinkomster som betalats före begynnelsetidpunkten för ålderspensionen.

Enligt 12 § 2 momentet ArPL beaktas arbetsinkomster som betalats ut under begynnelsemånaden för en första ålderspension som beviljats enligt denna lag för arbete som har upphört före begynnelsetidpunkten för den ålderspensionen i ålderspensionsbeloppet från begynnelsetidpunkten för pensionen.

Enligt 13 § 3 momentet beviljas pension som tjänats in av arbetsinkomst på grundval av ett anställningsförhållande som börjat under tiden för ålderspension och pension som tjänats in av arbetsinkomst som betalats ut under tiden för ålderspension i andra situationer än de som anges i 12 § 2 mom. på ansökan tidigast från ingången av kalendermånaden efter den under vilken arbetstagaren uppnått den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten.

Enligt 4 § 2 momentet 2 punkten ArPL gäller denna lag inte anställningsförhållanden efter den kalendermånad under vilken en arbetstagare som är född 1957 eller tidigare fyller 68 år. I As fall är försäkringsskyldighetens övre åldersgräns 68 år.

Enligt 71 § ArPL betraktas den pensionsgrundande arbetsinkomsten som inkomst för den kalendermånad den betalats (betalningsprincipen). Om en snedvridning sker i pensionsbeloppet till följd av att arbetsinkomsten betraktas som inkomst för den månad den betalats, kan arbetsinkomsten betraktas som inkomst för den kalendermånad den tjänades in.

Enligt den erhållna utredningen har A fyll 68 år 31.1.2019 och hon har genom pensionsanstaltens 31.1.2019 givna beslut beviljats ålderspension från och med 1.2.2019 på basis av de arbetsinkomster han haft under tiden med ålderspension. För arbetsinkomster som betalats efter januari 2019 har ansetts att A inte längre på basis av ArPL tjänar in pension.  

Åt A har efter att ålderspensionen började 1.2.2019 betalats 15.2.2019 sammanlagt 4 984,70 euro brutto sådana arbetsinkomster som berättigar till pension enligt 70 § ArPL som baserar sig på förtjänsttid innan pensionen började. På basis av pensionsfallet 31.1.2019 har A beviljats ålderspension 74,07 euro per månad och i pensionen har beaktats alla åt A på grund av samma pensionsfall beviljade lagstadgade arbetspensioner. A har tidigare beviljats arbetspension till ett belopp om 2 457,29 euro per månad från och med 1.2.2019.

TELK konstaterade att de arbetsinkomster i enlighet med 70 § ArPL som betalats år A efter 31.1.2019 inte berättigar till pension om inte betraktande av dem som inkomster för den månad de betalats snedvrider pensionsbeloppet på det sätt som avses i 71 § ArPL. Enligt 71 § ArPL ska ifrågavarande inkomster betraktas som inkomster för dessa kalendermånader om pensionsbeloppet annars snedvrids.   

Enligt regeringens proposition gällande 71 § (RP 45/2005 detaljmotivering) avses med en snedvridning av pensionsbeloppet en avsevärd skillnad i pensionsbeloppet. 71 § ArPL ändrades från och med 1.1.2019 så att kalenderår som nämndes i den tidigare paragrafen ändrades till kalendermånad. Enligt regeringens proposition angående ändringen (RP 87/2018) syftar ändringarna inte till att ändra nuvarande, etablerad tillämpnings- och rättspraxis beträffande det inkomstbelopp som anses snedvrida pensionsbeloppet.

Enligt försäkringsdomstolens beslut (bl.a. 8.11.2019/Drn 4587/2018/4118 och Pensionsskyddscentralens tillämpningsanvisningar (bl.a Betalningsprincipen är huvudregel vid hänförande av arbetsinkomster, tillämpningsanvisning, Publicerat 1.1.2019) snedvrids pensionsbeloppet om arbetsinkomsten, till exempel resultatpremie till sitt belopp är minst femfaldigt jämför med den månatliga pensionens belopp. Enligt Pensionsskyddscentralens tillämpningsanvisningar (bl.a ovannämnda tillämpningsanvisning punkt 2.2.) beaktas i den månatliga pensionens belopp alla lagstadgade arbetspensioner som beviljas pensionstagaren på grundval av samma pensionsfall.

TELK ansåg att As pension snedvrids om arbetsinkomsterna enligt 70 § ArPL inte beaktas vid fastställande av pensionen. Enligt 70 § ArPL vid fastställandet av den arbetsinkomst som utgör grund för pensionen beaktas lön, resultatpremie eller något annat vederlag som har betalats eller avtalats att betalas som ersättning för arbete. I As fall är det inte oklart att åt henne 15.2.2019 betalde sammanlagt 4 984,70 euro är arbetsinkomst som utgör grund för pension.

På grundval av ovannämnda ansåg TELK att snedvridningen av As pension ska beräknas så att den arbetsinkomst 4 984,07 euro som betalats åt henne 15.2.2019 ska jämföras med beloppet av den månatliga pension 74,07 euro som hon beviljats från och med 1.2.2019. Dagen för pensionsfallet är 31.1.2019 och på basis av detta pensionsfall beaktas alla lagstadgade arbetspensioner som beviljats på grundval av samma pensionsfall. Beräknat på detta sätt är den arbetsinkomst som ska hänföras till sin storlek betydligt högre än den månatliga pensionen femfaldigt, vilket i försäkringsdomstolens beslut och Pensionsskyddscentralens anvisning har ansetts utgöra beslutsgrunden för relationen mellan hänförande av arbetsinkomst och den månatliga pensionen.

TELK ansåg att åt A 15.2.2019 betalade inkomster 4 984,70 euro enligt 71 § ArPL ska hänföras till förtjänsttiden och beaktas vid fastställande av pensionen från och med 1.2.2019. 

TELKs beslut har vunnit laga kraft. 

Lagrum

4 §, 12 §, 13 §, 70 § och 71 § lagen om pension för arbetstagare