justering av deltidspension

Sammanfattning

TELK upphävde pensionsanstaltens beslut enligt vilket As deltidspension hade justerats från och med 1.1.2016 på grund av inkomsterna för deltidarbete ändrats. Ärendet avgjordes genom omröstning.

Enligt 19 § 1 momentet 1 punkten StaPL justeras deltidspensionens belopp, om det har inträffat en permanent förändring i deltidspensionstagarens förvärvsinkomster av deltidsarbetet, så att dessa förvärvsinkomster kännbart avviker från de förvärvsinkomster av deltidsarbetet som beaktades när deltidspensionen bestämdes och som justerats till granskningstidpunktens nivå med lönekoefficienten enligt 70 §,

Enligt detaljmotiveringarna i lagens förarbeten (Regeringens proposition 96/2011) avses med kännbar förändring i inkomsterna i 19 § en förändring som utgör omkring 15 procent. I regeringspropositionen har förändringens permanenthet inte närmare definierats.

Enligt detaljmotiveringarna i Regeringens proposition (173/2006) om den förändringen i arbetsinkomsten som avses i 19 § 2 momentet konstateras först i samband med den årliga kontrollen och det inte går att få en utredning om förändringen, skulle deltidpensionens skulle belopp från ingången av det år då arbetsinkomsten förändrades.

A har genom ett beslut som getts 17.2.2015 beviljats deltidspension från och med 1.4.2015. Vid fastställande av deltidspensionens belopp har As stabiliserade inkomst varit 3 206,21 euro per månad och inkomsterna för deltidsarbetet uppgetts vara 1 479,09 euro per månad. Genom det överklagade beslutet har beloppet av As deltidspensions justerats retroaktivt från 1.1.2016 eftersom det skett en förändring i inkomsterna av hans deltidsarbete som framkommit i samband med den årliga kontrollen.

Inkomsten för As deltidsarbete har justerat med lönekoefficienten för år 2016 varit 1 489,94 euro. Inkomsten för deltidsarbete förhöjd med 15 procent är 1 713,43 euro. Enligt den anmälan pensionsanstalten sänt till A ska deltidspensionsbeloppet justeras om månadsinkomsterna överstiger 1 714,00 euro per månad.

Enligt Pensionsskyddscentralens registeruppgifter har As årsinkomst år 2016 varit 21 336,79 euro, och uträknat har den genomsnittliga månadsinkomsten varit 1 778,08 euro. As medelinkomster år 2016 har således varit 19,34 procent högre än månadsinkomsten för deltidsarbetet i deltidspensionsbeslutet förhöjt till nivån för år 2016.

Enligt den utredning A har tillställt har han i början av år 2016 på order av arbetsgivaren deltagit i en operation i vilken arbetstiderna varit exceptionella. På grund av operationen har As skift- och periodtillägg varit över två tredjedelar högre än normalt.  Under denna period det vill säga under fyra månader har hans inkomster stigit med över 15 procent av det han skulle ha fått tjäna som deltidspensionerad. A har inkommit med löneintyg för juni 2016, december 2016 samt april 2017, ur vilka det framgår att hans medelinkomster i slutet av år 2016 och i början av år 2017 igen har varit lägre än inkomstgränsen.

As medelinkomster år 2016 har avvikit med över 15 procent från de inkomster för deltidsarbete, justerat till indexnivån för år 2016, som beaktats vid bestämmande av deltidspensionen. Besvärsnämnden konstaterar att det skett en sådan kännbar förändring i inkomsterna för As deltidsarbete som avses i lagen. Enligt den erhållna utredningen kan man ändå konstatera att förändringen i inkomsterna är begränsad till början av år 2016 och pågått i cirka fyra månader varefter inkomsterna i slutet av år 2016 och i början av år 2017 underskridit inkomstgränsen. Förändringen i As inkomster har berott på en exceptionell arbetssituation som A själv inte har kunnat påverka och som pågått endast i fyra månader. Därmed anser besvärsnämnden att den kännbara förändringen i As inkomster inte enligt lagen har varit permanent på sådant sätt att hans deltidspension kunde justeras från och med 1.1.2016.

TELKs beslut har vunnit laga kraft.

Lagrum

17 § lagen om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn, 19 § lagen om statens pensioner såsom den vari kraft till och med 31.12.2016