den yrkesinriktade rehabiliteringens ändamålsenlighet och etablering i arbetslivet

Sammanfattning

TELK upphävde pensionsanstaltens beslut och konstaterade att A bör anses vara etablerad i arbetslivet på det sätt yrkesinriktad rehabilitering förutsätter.

Genom det överklagade beslutet förkastade pensionsanstalten As ansökan om yrkesinriktad rehabilitering på den grund att trots risken för arbetsoförmåga är rehabiliteringen inte i As fall ändamålsenlig arbetspensionsrehabilitering utan stödandet av denna hör till arbetskraftsförvaltningen. Pensionsanstalten konstaterade att As arbetsförhållande hade avslutats redan 28.2.2011 och att han under senare tid huvudsakligen varit arbetslös. I sitt tilläggsutlåtande har pensionsanstalten konstaterat att trots att inkomstgränskravet uppfyllts anser den att rehabiliteringen inte är ändamålsenlig. As arbetsförhållande har avslutats redan 28.2.2011 och han anses inte längre vara etablerad i arbetslivet.

TELK konstaterade i sina motiveringar att A har försäkrade arbetsinkomster så gott som oavbrutet från och med år 1980. Han har på grund av arbetsoförmåga som började i december 2009 beviljats delinvalidpension i form av rehabiliteringsstöd 1.5.2010 -30.4.2011. Han har med stöd av sjukförsäkringslagen beviljats full sjukdagpenningsperiod från och med juni 2012 till och med maj 2013, varefter han har erhållit inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning. As ansökan om invalidpension har i besvärsinstansen förkastats i november 2013. På grund av detta och eftersom inkomstkravet vad gäller återstående tid enligt 25 § 1 momentets 2 punkt ArPL uppfylls ansåg TELK att A fortsättningsvis är etablerad i arbetslivet på det sätt som yrkesinriktad rehabiliteringen förutsätter.

TELKs beslut har vunnit laga kraft.

 

Lagrum

25 § lagen om pension för arbetstagare