Rättspraxis

Den mest betydelsefulla delen av rättspraxis inom arbetspensionssystemet består av beslut av försäkringsrätt och besvärsnämden för arbetspensionsärenden. Dessutom finns det ett urval av EG-domstolens beslut som handlar om arbetspensionssystemet och viktiga beslut och utlåtanden av Pensionsskyddscentralen om tilllämpningen av arbetspensionslagarna för den privata sektorn.

Anställningar före 1.1.1998 är pensionsgrundande var för sig och anställningar efter 1.1.1998 är pensionsgrundande tillsammans

Sammanfattning

Statskontoret beviljade A ålderspension separat för huvudsyssla och för bisysslor för tiden före 1.1.1998. A sökte ändring i beslutet och yrkade på att de inkomster han erhållit för rättsmedicinska obduktioner inom olika län skall beaktas som en helhet för tiden före 1.1.1998 och inte som inkomster av huvudsyssla och bisysslor då hans ålderspension fastställdes.

Statens pensionsnämnd förkastade yrkandet.

Om en förmånstagare samtidigt innehade två eller flere anställningar, var han enligt 1 § 4 mom. lagen om statens pensioner, sådant momentet lydde fram till 31.12.1997, berättigad till pension för var och en av dem separat. 1 § 4 mom. lagen om statens pensioner ändrades fr.o.m. 1.1.1998 så, att om en förmånstagare innehar två eller flere samtidigt fortgående tjänster, arbeten eller uppdrag, utgör de tillsammans en anställning. Lagen tillämpas på tjänster och uppdrag som utförts efter att lagen trätt i kraft.

A fungerade i sin huvudsyssla som länsrättsläkare under åren 1973 - 2000. Dessutom verkade han tidvis under kortare perioder som länsrättsläkare och rättsläkare i andra län. Han hade fått separata förordnanden att fungera som länsrättsläkare och rättsläkare inom de andra länen och tjänsterna hade inte förordnats vara sådana tjänster som hörde till huvudsysslan. Arbetsgivaren hade uppgett lönerna för varje anställning skilt för sig till registret.

A:s anställningar som länsrättsläkare och rättsläkare hade i riktig ordning konstaterats utgöra huvudsaklig anställning och parallella anställningar före 1.1.1998. Dessa anställningar var före 1.1.1998 separat pensionsgrundande för A. Sedan 1.1.1998 utgör dessa anställningar en anställning och är pensionsgrundande som en helhet.

Lagrum

StPL 1 § Ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av lagen om statens pensioner 1153/11.12.1997