Rättspraxis

Den mest betydelsefulla delen av rättspraxis inom arbetspensionssystemet består av beslut av försäkringsrätt och besvärsnämden för arbetspensionsärenden. Dessutom finns det ett urval av EG-domstolens beslut som handlar om arbetspensionssystemet och viktiga beslut och utlåtanden av Pensionsskyddscentralen om tilllämpningen av arbetspensionslagarna för den privata sektorn.

Omräkning av deltidspension på grundval av en förändring som avviker från den allmänna löneutvecklingen

Sammanfattning

Enligt 13 § 2 mom. lagen om statens pensioner beräknas deltidspensionens belopp på nytt, om det i pensionstagarens förvärvsinkomster under deltidsarbete har skett en förändring som betydligt avviker från den allmänna löneutvecklingen.

A hade 6.8.1996 beviljats deltidspension, 4 822,72 mark per månad fr.o.m. 1.9.1996. Inkomsterna från A:s deltidsarbete var vid pensionens begynnelsetidpunkt 6 440,22 mark enligt indexet för år 1996 och 6 678,07 mark enligt indexet för år 1998. Statskontoret hade genom sitt beslut givet den 3.2.2000 omräknat A:s deltidspension fr.o.m. 1.1.1998 och fr.o.m. 1.1.1999. A yrkade på att förtidspensionen skulle bibehållas på den tidigare nivån.

Statens pensionsnämnd ändrade inte på det överklagade beslutet. Enligt uppgift från arbetsgivaren var A:s inkomster från deltidsarbetet 7 856,32 mark per månad år 1998. Eftersom deltidsarbetets lön hade stigit med 17,64 procent, omräknades deltidspensionens belopp fr.o.m. 1.1.1998. A:s inkomster från deltidsarbetet var 6 826,76 mark per månad år 1999. Eftersom inkomsterna från deltidsarbetet hade sjunkit med 15,10 procent jämfört med föregående år måste A:s deltidspension igen omräknas fr.o.m. 1.1.1999. Under åren 1998 och 1999 hade det skett en sådan förändring i inkomsterna från A:s deltidsarbete som betydligt avvek från den allmänna löneutvecklingen. Enligt tillämpningspraxis har en förändring på över 10 procent i inkomsterna från deltidsarbete ansetts som en förändring som betydligt avviker från den allmänna löneutvecklingen.

Lagrum

StPL 13 § 2 mom.