Rättspraxis

Den mest betydelsefulla delen av rättspraxis inom arbetspensionssystemet består av beslut av försäkringsrätt och besvärsnämden för arbetspensionsärenden. Dessutom finns det ett urval av EG-domstolens beslut som handlar om arbetspensionssystemet och viktiga beslut och utlåtanden av Pensionsskyddscentralen om tilllämpningen av arbetspensionslagarna för den privata sektorn.

Besvär som anlänt efter besvärstidens utgång på grund av felaktiga råd givna av ombud prövades

Sammanfattning

Besväret anlände efter besvärstidens utgång på grund av LPA ombudets vikaries okunskap och de fel-aktiga råd han gav till X. Pensionsnämnden ansåg att det fanns vägande orsaker till förseningen och prövade X besvär.

Lagrum

APL 21 § APL 21 a § APL 21 c § från och med 1.1.1995