Rättspraxis

Den mest betydelsefulla delen av rättspraxis inom arbetspensionssystemet består av beslut av försäkringsrätt och besvärsnämden för arbetspensionsärenden. Dessutom finns det ett urval av EG-domstolens beslut som handlar om arbetspensionssystemet och viktiga beslut och utlåtanden av Pensionsskyddscentralen om tilllämpningen av arbetspensionslagarna för den privata sektorn.

Verkställighet av beslut avbröts tills betalningsskyldigheten för part som bestridit sin arbetsgivarställning avgjorts genom laga kraft vunnet beslut.

Sammanfattning

Pensionsanstalten debiterade det oregistrerade andelslaget Y försäkringsavgifter enligt KoPL. I beslut som gäller lönegaranti har de personer som handlat för Ys del konstateras vara gemensamt ansvariga arbetsgivare. Pensionsanstalten debiterade de ovannämnda gemensamt ansvariga personerna och där-ibland X. I sitt grundbesvär yrkade X att verkställigheten skulle avbrytas tills en laga kraft vunnen dom beträffande hans betalningsskyldighet givits. X arbetsgivarställning hade bestridits i domstol då han väckte talan om återvinning av lönegarantibeslutet.

Pensionsnämnden ålade pensionsanstalten att avbryta verkställandet tills det att pensionsnämnden ger ett laga kraft vunnet beslut i ärendet som gäller debitering. När besvär anförts kan pensionsnämnden förbjuda att beslutet verkställs eller bestämma att verkställigheten skall avbrytas eller föreskriva något annat som gäller verkställigheten.

Lagrum

APL 20 § 2 mom. Förvaltningsprocesslagen 32 § Förvaltningsprocesslagen 79 § 1 mom.