Rättspraxis

Den mest betydelsefulla delen av rättspraxis inom arbetspensionssystemet består av beslut av försäkringsrätt och besvärsnämden för arbetspensionsärenden. Dessutom finns det ett urval av EG-domstolens beslut som handlar om arbetspensionssystemet och viktiga beslut och utlåtanden av Pensionsskyddscentralen om tilllämpningen av arbetspensionslagarna för den privata sektorn.

Arbetslöshetspensionsärende skall avgöras enligt intyg som utskrivits av arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten

Sammanfattning

X hade beviljats grunddagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa fram till utgången av den månad då han fyllde 60 år (december 1999). Folkpensionsanstalten gav X ett intyg över betald arbetslöshetsdagpenning för ansökan om arbetslöshetspension.

Innan beslutet om arbetslöshetspension fattades, meddelade Folkpensionsanstalten till pensionsanstalten att X hade beviljats arbetslöshetsdagpenning felaktigt. X hade inte haft rätt till arbetslöshetsdagpenning efter 1.1.1996, utan endast till arbetsmarknadsstöd. Folkpensionsanstalten har inte vidtagit juridiska åtgärder för att ändra dagarna med dagpenning enligt lagen om utkomststöd för arbetslösa som betalats till X till dagar med arbetsmarknadsstöd.

Pensionsanstalten hade avslagit X:s ansökan om arbetslöshetspension med motiveringen att X hade fått arbetsmarknadsstöd fr.o.m. 1.1.1996 och sålunda inte var berättigad till arbetslöshetspension.

Pensionsnämnden ansåg att X:s arbetslöshetspensionsärende skulle avgöras enligt uppgifterna i det intyg som Folkpensionsanstalten skrivit ut. Pensionssystemet har inte behörighet i sak i ärenden som gäller dagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och en arbetspensionsanstalt kan sålunda inte genom sitt eget beslut ändra X:s dagar med arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa till dagar med arbetsmarknadsstöd. Folkpensionsanstaltens meddelande om att dagpenning utbetalats felaktigt ändrar inte dagarna med grunddagpenning till dagar med arbetsmarknadsstöd. När ärendet avgjordes enligt det intyg som Folkpensionsanstalten utfärdat, hade X rätt till arbetslöshetspension fr.o.m. 1.1.2000.

Lagrum

APL 4 c §