Rättspraxis

Den mest betydelsefulla delen av rättspraxis inom arbetspensionssystemet består av beslut av försäkringsrätt och besvärsnämden för arbetspensionsärenden. Dessutom finns det ett urval av EG-domstolens beslut som handlar om arbetspensionssystemet och viktiga beslut och utlåtanden av Pensionsskyddscentralen om tilllämpningen av arbetspensionslagarna för den privata sektorn.

KAPL tillämpades på anställda på virkesterminaler

Sammanfattning

X Ab är specialiserat på träförädlingsindustrins interna transporter. Bolaget inledde 1.1.2000 lossning och lastning av virke, tågfraktshantering och skötsel av stationsterminal på två järnvägsstationer. Dessa virkesterminaler är mellanlastningsställen för råvirke, där virket lastas i järnvägsvagnar för vidarebefordran till fabrikerna.

X Ab ansvarar för all hantering av virke i terminalen. Arbetet går ut på att framföra lastningsmaskinen och vid sidan av detta underhåll av maskinen och frakthantering. Maskinen som används vid lastningen är en modifierad grävmaskin som är utrustad med en gripskopa i ändan av en lång bom.

Virkesterminalen omfattar ett arbetsområde på ca 10 hektar som skogsbolagen hyr av VR. Meningen är att lasta virket direkt ur bilar i tågvagnar utan mellanlagring. Ca hälften av virkesmängden måste dock mellanlagras.

Alla anställda utför likadant arbete. Maskinunderhållet utgör ca 10 procent av arbetet. Under semestrar, sjukledigheter, s.k. Pekkanen-dagar och andra lagstadgade ledigheter kan maskinförare som arbetar på fabrikerna fungera som vikarier.

PSC:KAPL

Enligt förordningen om tillämpningen av KAPL (KAPL TillämpnF) tillämpas KAPL bl.a. på sådana arbetstagares anställningar som är sysselsatta med lastning eller transport av virke och även sådana arbetstagares anställningar som är sysselsatta med hantering av virke eller annat råmaterial på lagerplats inom träförädlingsindustrin.

Såsom lastnings och tranport av virke, som omfattas av KAPL, betraktas lastning av oförädlat virke i fordon, järnvägsvagn eller fartyg och lossning av virke ur dessa samt transport av virket. I tillämpningspraxisen för KAPL betraktas ett sådant ställe som mellanlager, där oförädlat virke lagras för vidaretransport.

Virkesterminaler på järnvägsstationer är sådana lagerplatser inom träförädlingsindustrin som avses i 1 § 1 mom. 3 punkten KAPL TillämpnF. Förutsättningen för tillämpning av KAPL finns också till den del de anställda arbetar med lastning av oförädlat virke (råvirke) i stationsterminaler.

Enligt erhållen utredning utför arbetstagarna i huvudsak sådant arbete som omfattas av KAPL, och därför tillämpas KAPL på dem i sin helhet fr.o.m. 1.1.2000.

Lagrum

KAPL 1 § APL 1 §