Rättspraxis

Den mest betydelsefulla delen av rättspraxis inom arbetspensionssystemet består av beslut av försäkringsrätt och besvärsnämden för arbetspensionsärenden. Dessutom finns det ett urval av EG-domstolens beslut som handlar om arbetspensionssystemet och viktiga beslut och utlåtanden av Pensionsskyddscentralen om tilllämpningen av arbetspensionslagarna för den privata sektorn.

Behandlingen av ärendet lades ner vid pensionsnämnden när arbetstagaren som sökt förhandsbeslut om individuell förtidspension avled medan besvären var anhängiga

Sammanfattning

Arbetstagaren, som tjänstgjorde som vaktmästare på restaurang, hade ansökt om förhandsbeslut om individuell förtidspension. Pensionsanstalten hade avslagit ansökan för att arbetstagarens arbetsförmåga inte hade blivit nedsatt på ett sådant sätt som beviljande av pension förutsätter. Arbetstagaren sökte ändring hos pensionsnämnden, men avled medan besvären var anhängiga. Eftersom det inte hade skett någon sådan förändring i arbetstagarens inkomstnivå, som kunde ha betraktats som tecken på att villkoren för individuell förtidspension uppfylldes och individuell förtidspension därför inte kunde ha betalats ut till arbetstagaren under dennes livstid, ansåg nämnden att det ur rättskyddets synvinkel inte fanns något behov att behandla ärendet vid pensionsnämnden.

Lagrum

APL 4 e §, APL 19 e § och APL 21 §

Lisää tietoa aiheesta (på svenska)

PND 1063/98 förhandsbeslut om delpension