Rättspraxis

Den mest betydelsefulla delen av rättspraxis inom arbetspensionssystemet består av beslut av försäkringsrätt och besvärsnämden för arbetspensionsärenden. Dessutom finns det ett urval av EG-domstolens beslut som handlar om arbetspensionssystemet och viktiga beslut och utlåtanden av Pensionsskyddscentralen om tilllämpningen av arbetspensionslagarna för den privata sektorn.

Mötesarvoden som bostadsaktiebolag betalar till disponenter i disponentbyråers tjänst

Sammanfattning

Till en disponent som är anställd på en disponentbyrå kan betalas mötesarvoden för deltagande i bostadsaktiebolags möten på två sätt. I allmänhet betalas arvodena av disponentbyrån, men det är också möjligt att bostadsaktiebolaget betalar arvodet direkt till disponenten. En disponent som är i en disponentbyrås tjänst står i anställningsförhållande till byrån och i arbetsavtalet kommer man överens om hur mötesarvoden betalas, antingen så att arbetsgivaren (disponentbyrån) betalar arvodena eller så att bostadsaktiebolaget betalar dem. Deltagandet i möten utgör en väsentlig del av den löpande förvaltningen av ett bostadsaktiebolag, som enligt lagen är disponentens uppgift, om en disponent har utsetts för bolaget. Om överlåtandet av disponentuppgifterna inom ett bostadsbolag till en disponentbyrån avtalas mellan bostadsbolaget och byrån.

PSC: Vid tillämpningen av arbetspensionslagarna saknar det betydelse om mötesarvodena betalas av bostadsaktiebolaget eller disponentbyrån. Mötesarvodena skall beaktas som pensionsgrundande lön i anställningsförhållandet mellan disponenten och disponentbyrån oberoende av vem som betalar dem. Den tillämpliga lagen kan då vara APL eller KoPL, i allmänhet dock APL.

Mötesarvodena utgör vederlag för arbete som disponenten utfört på basis av anställningsförhållandet. I egenskap av disponentens arbetsgivare är disponentbyrån därför skyldig att sörja för pensionsförsäkringen också för mötesarvodenas del. Pensionsförsäkringen sker enligt APL eller KoPL. Arbetsgivarens lagstadgade skyldigheter kan inte överföras på tredje part så att arbetsgivaren frigörs från sitt ansvar. Om betalningen av mötesarvoden som tillkommer disponenten på basis av anställnignsförhållandet har arrangerats så att arvodet i stället för disponentbolaget betalas av bostadsaktiebolaget, som inte är disponentens arbetsgivare, skall bostadsbolaget betraktas som ställföreträdande löneutbetalare. Enbart betalningen av mötesarvoden kan inte anses grundlägga ett anställningsförhållande mellan disponenten och bostadsaktiebolaget.

Lagrum

APL 1 § APL 7 e § KoPL 1 § KoPL 7 §