Rättspraxis

Den mest betydelsefulla delen av rättspraxis inom arbetspensionssystemet består av beslut av försäkringsrätt och besvärsnämden för arbetspensionsärenden. Dessutom finns det ett urval av EG-domstolens beslut som handlar om arbetspensionssystemet och viktiga beslut och utlåtanden av Pensionsskyddscentralen om tilllämpningen av arbetspensionslagarna för den privata sektorn.

Pensionsanstaltens begäran om utlåtande medan besvär är anhängiga

Sammanfattning

En pensionsanstalt som gett ett pensionsbeslut begärde PSC:s utlåtande om tillämpningen av arbetspensionslagarna på arbetstagaren.

PSC: Eftersom arbetstagaren hade lämnat in besvär och besvären var anhängiga hos pensionsanstalten, utredde PSC inte ärendet närmare i det skedet. Om pensionsanstalten inte kan rätta det överklagade beslutet så att den till alla delar godtar yrkandena i besvären, skall pensionsanstalten överföra ärendet till PND inom den tidsfrist som bestäms i 21 a § 3 mom APL. När besvären har överförts till PND kan nämnden begära PSC:s utlåtande om tillämpningen av arbetspensionslagarna, om nämnden anser det behövas.

Lagrum

APL 1 § 7 mom. APL 21 § APL 21 a §