Rättspraxis

Den mest betydelsefulla delen av rättspraxis inom arbetspensionssystemet består av beslut av försäkringsrätt och besvärsnämden för arbetspensionsärenden. Dessutom finns det ett urval av EG-domstolens beslut som handlar om arbetspensionssystemet och viktiga beslut och utlåtanden av Pensionsskyddscentralen om tilllämpningen av arbetspensionslagarna för den privata sektorn.

Engångsersättning för utebliven värdestegring av aktier var inte APL-lön

Sammanfattning

Det svenska bolaget A Ab och X avtalade 22.6.2000 att A Ab betalar X sammanlagt 3 380 000 mark i ersättning för att X vid övergången till A Ab:s tjänst år 1997 gick miste om en förmån som han hade haft rätt till på basis av en aktieemission till de anställda, om han hade stannat kvar hos sin tidigare arbetsgivare (bolag B). A Ab och X hade ingått ett arbetsavtal 6.10.1997. X och B hade haft ett avtal enligt vilket B var skyldigt att lösa in vissa aktier av X till deras gängse pris fem år efter att de tecknats. X hade emellertid sagt upp sig från B:s tjänst innan femårsfristen hade gått ut, och därför hade han gått miste om denna förmån (värdestegringen på aktierna).

PSC: Engångsersättningen 3 380 000 mark som avses i avtalet mellan A Ab och X skall inte beaktas vid fastställande av den pensionsgrundande lönen enligt APL.

Alla sådana inkomster, på vilka förskottsinnehåll av skatt skall verkställas, betraktas inte som arbetsförtjänst enligt APL. Den ersättning som A Ab betalade till X är inte vederlag för arbetsprestation som baserar sig på anställningsförhållandet, utan snarare skadestånd för att X gått miste om en förmån som ingick i ett annat anställningsförhållande. Prestationer eller fordringar som orsakas av anställningsförhållandet mellan X och B kan inte beaktas vid fastställandet av den pensionsgrundande lönen i anställningsförhållandet mellan X och A Ab.

Lagrum

APL 7 e §