Rättspraxis

Den mest betydelsefulla delen av rättspraxis inom arbetspensionssystemet består av beslut av försäkringsrätt och besvärsnämden för arbetspensionsärenden. Dessutom finns det ett urval av EG-domstolens beslut som handlar om arbetspensionssystemet och viktiga beslut och utlåtanden av Pensionsskyddscentralen om tilllämpningen av arbetspensionslagarna för den privata sektorn.

Lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL) tillämpades på s.k. andelsfiskare

Sammanfattning

På ett fiskefartyg som ägs av ett öppet bolag arbetar tidvis och oregelbundet två personer, varav den ena vid behov vikarierar för bolagsmännen som fartygets skeppare och den andra för de stadigvarande anställda i olika uppgifter. Bägge beslutar själva om de deltar i en fiskefärd. Det har inte uppgjorts något tydligt schema på förhand. Personerna har rätt att anlita vikarier som innehar samma yrkeskunskap och behörighet. Som ersättning för arbetet får de endast en viss andel av fångsten. Annan ersättning eller semesterersättning betalas inte. Om fångsten uteblir, uteblir också ersättningen. Personerna deltar i reparation och underhåll av fångstredskapen med en kalkylmässig andel, på så sätt att den andel av fångsten som enligt avtalet tillhör dem minskas med två procentenheter. Utöver arbetet på företagets fartyg idkar båda personerna fiske också självständigt för egen räkning. På basis av detta är de försäkrade enligt FöPL..De beskattas som självständiga näringsidkare.

PSC: LFöPL

Personerna i fråga kan inte anses arbeta i anställnigngförhållande till företaget som äger fartyget. En fiskare som bedriver yrkesmässigt fiske utan att stå i anställningsförhållande försäkras enlgit LFöPL. Villkoren och omständigheterna för de ifrågavarandefiskarnas arbete avviker enligt erhållen utredning inte väsentligt från arbetsvillkoren för de fiskare som avses i försäkringsdomstolens beslut 6.3.1997/10284/94. I detta beslut ansåg försäkringsdomstolen att fiskarnas arbete omfattades av LFöPL.

Lagrum

LFÖPL 1 § APL 1 §