Rättspraxis

Den mest betydelsefulla delen av rättspraxis inom arbetspensionssystemet består av beslut av försäkringsrätt och besvärsnämden för arbetspensionsärenden. Dessutom finns det ett urval av EG-domstolens beslut som handlar om arbetspensionssystemet och viktiga beslut och utlåtanden av Pensionsskyddscentralen om tilllämpningen av arbetspensionslagarna för den privata sektorn.

Upphovsrättslig ersättnings inverkan på deltidspension

Sammanfattning

X har varit deltidspensionerad sedan 1.9.1998. Medan han varit pensionerad har han ingått ett förlagsavtal om en bok. Enligt avtalet skall X få upphovsrättsligt arvode. Enligt inkomstskattelagen (1535/1992) är upphovsrättslig ersättning, som baserar sig på mottagarens eget arbete, att betrakta som förvärvsinkomst. X hade förberett boken i hög grad innan deltidspensionen började. Han bearbetade boken så att den blev färdig att tryckas medan han var pensionerad. Största delen av det arbete som hänförde sig till boken utförde X innan han gick i deltidspension.

PSC: Upphovsrättsligt arvode inverkar inte på utbetalningen av deltidspension.

En av förutsättningarna för deltidspension är att förvärvsinkomsten av deltidsarbetet ("den återstående inkomsten") är 35-70 procent av den stabiliserade inkomsten i det tidigare heltidsarbetet. Med återstående inkoms avses all den arbetsförtjänst som omfattas av arbetspensionslagarna och som deltidspensionstagaren har vid sidan av sin pension.

Upphovsrättsligt arvode är inte lön för arbete, och sålunda omfattas det inte av APL eller KoPL. Den arbetsinsats som X lagt ner på boken efter att deltidspensionen börjat är också så liten, att det inte kan anses att X:s arbete omfattas av FöPL. Förvärvsinkomsten av arbete inverkar sålunda inte på förutsättningarna för deltidspension. Pensionen räknas inte heller om, eftersom endast de förvärvsinkomster som omfattas av arbetspensionslagarna och som deltidspensionären erhållit under tiden som pensionerad, beaktas i fråga om deltidspensionens belopp.

Om X:s arbetsinkomst senare ökar så att arbetet uppfyller villkoren för att omfattas av FöPL, skall för-värvsinkomsten av arbetet (=FöPL-arbetsinkomsten) beaktas vid prövning av förutsättningarna för deltidspension eller omräkning av pensionsbeloppet.

Lagrum

APL 4 g § APL 5 c § APL 7 e § KAPL 7 §