Rättspraxis

Den mest betydelsefulla delen av rättspraxis inom arbetspensionssystemet består av beslut av försäkringsrätt och besvärsnämden för arbetspensionsärenden. Dessutom finns det ett urval av EG-domstolens beslut som handlar om arbetspensionssystemet och viktiga beslut och utlåtanden av Pensionsskyddscentralen om tilllämpningen av arbetspensionslagarna för den privata sektorn.

Intressebevakare stod inte i anställningsförhållande till sin huvudman

Sammanfattning

Magistraten bad i egenskap av förmyndarmyndighet om utlåtande om APL skall tillämpas på intressebevakare som avses i lagen om förmyndarverksamhet för de arvoden som de debiterar. En intressebevakare tilldelas myndig person, som på grund av sjukdom, frånvaro eller annan orsak inte kan ta hand om sina ekonomiska angelägenheter.

PSC: Det föreligger ingen skyldighet att betala försäkringspremier på arvoden som betalas till intressebevakare som avses i lagen om förmynderskap. Om intressebevakaren är en person som idkar advokatverksamhete i förtjänstsyfte och yrkesmässigt, kan även arbetet som intressebevakare omfattas av FöPL. Uppdraget som intressebevakare betraktades närmast som ett förtroendeuppdrag. Den som betalar arvode till person med förtroendeuppdrag kan ordna och frivilligt bekosta pensionsskydd enligt 1 b § APL.

Intressebevakaren tillförordnas sin uppgift av magistraten eller domstolen. I vissa fall kan tillförordnandet ges även om den vars intresse saken gäller (huvudmannen) motsätter sig tillförordnandet. Intressebevakarens arbete kan därför inte anses basera sig på ett uttrycligt avtal, inte heller enbart på en s.k. tyst överenskommelse. Fastän till intressebevakare i vissa fall skall utses den person som huvudmannen själv föreslagit, skall tillförordnandet enligt lagen ske genom förmynderskapsmyndigheten eller domstolen. Huvudmannen kan inte avsluta intressebevakarens uppdrag enbart genom uppsägning eller hävning, utan intressebevakaren måste befrias från uppgiften genom domstolsbeslut. Intressebevakaren har behörighet att representera sin huvudman i rättshandlingar som gäller dennes egendom och ekonomiska angelägenheter. I sitt uppdrag står han under förmynderskapsmyndighetens tillsyn. På dessa grunder ansåg PSC att intressebevakaren inte arbetar på ett sådant sätt under sin huvudmans ledning och uppsikt att han arbetsrättsligt kunde anses stå i anställningsförhållande till sin huvudman.

Lagrum

APL 1 § KoPL 1 §