Rättspraxis

Den mest betydelsefulla delen av rättspraxis inom arbetspensionssystemet består av beslut av försäkringsrätt och besvärsnämden för arbetspensionsärenden. Dessutom finns det ett urval av EG-domstolens beslut som handlar om arbetspensionssystemet och viktiga beslut och utlåtanden av Pensionsskyddscentralen om tilllämpningen av arbetspensionslagarna för den privata sektorn.

Fitzwilliam Tillämplig lagstiftning Utsänd arbetstagare Hyrd arbetskraft

Sammanfattning

Sammanfattning

När den utsändande arbetsgivaren är ett företag som erbjuder tillfällig arbetskraft (hyrd arbetskraft) till företag i den andra medlemsstaten, är det en förutsättning för att arbetstagaren ska kunna omfattas av den sociala tryggheten i utgångsstaten att företaget sedvanligt bedriver betydande verksamhet i denna stat. Vid bedömningen av detta beaktas bl.a. företagets hemort, företagets administrativa central, antalet administrativ personal i den stat där företaget är etablerat och i den andra medlemsstaten, den plats där de utkommenderade arbetstagarna har anställts, den lagstiftning som tillämpas på arbetsavtalen mellan företaget och arbetstagarna å ena sidan och på avtalen mellan företaget och dess kunder å andra sidan samt omsättningen i varje medlemsstat. Företaget behöver dock inte bedriva bemanningsverksamhet i den stat där det är etablerat.

Den utsända arbetstagaren ska omfattas av det utsändande företagets bestämmanderätt under utsändningen. Detta bedöms bl.a. utgående från vem som har ansvaret för att anställa och avskeda arbetstagaren och betala lön.

I Finland har det också redan tidigare förutsatts att det utsändande företaget fortfarande har ansvaret för anställningen, arbetsavtalet, avskedandet och fastställandet av arbetets natur, även om löneutbetalningen och den praktiska arbetsledningen sker utomlands. Den finländska arbetsgivaren ska i sista hand ansvara för att lönen betalas.

Originaltext

Lagrum

Lagrum Förordning 1408/71 Artikel 14.1.a II avdelningen