Rättspraxis

Den mest betydelsefulla delen av rättspraxis inom arbetspensionssystemet består av beslut av försäkringsrätt och besvärsnämden för arbetspensionsärenden. Dessutom finns det ett urval av EG-domstolens beslut som handlar om arbetspensionssystemet och viktiga beslut och utlåtanden av Pensionsskyddscentralen om tilllämpningen av arbetspensionslagarna för den privata sektorn.

förenande av stipendieperioder

Sammanfattning

TELK förkastade As besvär över pensionsanstaltens beslut enligt vilket pensionsanstalten
inte hade försäkrat As stipendiatarbete under tiden 1.12.2018−31.12.2018.

Enligt 10 a § 1 momentet lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL)är en stipendiat skyldig att teckna i 1 a § avsedd försäkring när han eller hon har beviljats ett stipendium från Finland med stöd av vilket stipendiaten arbetar minst fyra månader utan avbrott i Finland och stipendiebeloppet omvandlat till årlig arbetsinkomst enligt 21 a § är minst 2 752,07 euro per år (i nivå för år 2004). Den årliga minimiförsäkringsskyldigheten för stipendiat är i nivån för år 2019 3 899,68 euro.

Enligt 10 a § 3 momentet anses det stipendiefinansierade arbetet börja och sluta i enlighet med den arbetsperiod som nämns i stipendiebeslutet eller i den anmälan som avses i 141 b §. I annat fall anses arbetet börja den begynnelsedag som stipendiaten uppger och fortsätta till den slutdag som stipendiaten uppger. Arbetet kan dock anses ha börjat tidigast från och med tidpunkten för beslutet om att stipendium beviljas. Försäkringen fastställs för den arbetsperiod som avses ovan.

Enligt 10 d § 1 momentet med en försäkring som fastställts för stipendiaten i enlighet med 10 a § kan på stipendiatens ansökan förenas arbete som finansieras med ett stipendium som beviljats samma dag som det stipendium som redan beaktats i försäkringen eller som beviljats efter det, om
1) det stipendium som ska förenas har beviljats av den som beviljat det stipendium som redan beaktats i försäkringen och stipendiet har beviljats för samma vetenskapliga forskning eller konstnärliga verksamhet som det stipendium som redan beaktats i försäkringen,
2) det arbete som finansieras med det stipendium som ska förenas fortsätter utan avbrott på det sätt som följer av 10 a § 3 mom. i förhållande till det arbete som redan beaktats i försäkringen, eller utförs fortlöpande helt eller delvis under samma tid som det arbete som redan beaktats i försäkringen,
3) det arbete som finansieras med det stipendium som ska förenas pågår fortlöpande på det sätt som följer av 10 a § 3 mom. minst en månad och den årliga arbetsinkomst som bestäms för stipendiaten i enlighet med 2 mom. i denna paragraf är minst 2 752,07 euro under hela försäkringstiden och arbetet i övrigt uppfyller de förutsättningar för försäkring som föreskrivs i denna lag, och
4) det på basis av arbete som finansieras med det stipendium som ska förenas inte separat kan fastställas en försäkring enligt 10 a § på grund av det som föreskrivs i 8 b § 2 och 4 punkten.

Enligt den erhållna utredningen i ärendet har A haft stipendiatarbete i X arbetsgrupp från 1.12.2018 med stipendium som beviljats av Stiftelsen för pediatrisk forskning.  Under perioden 1.12.2018−31.12.2018 har A enligt arbetsgruppsledarens anmälan arbetat på ett stipendium som beviljats 25.9.2017 och stipendiet har varit 2 500 euro. Arbetsperioden har varat en kortare tid än fyra månader.

Stiftelsen för pediatrisk forskning har 4.9.2018 beviljat X arbetsgrupp ett annat stipendium från 1.1.2019. Pensionsanstalten har försäkrat As stipendiearbete med de beslut den gett 4.6.2019 för perioderna 1.1.2019−31.5.2019 och 1.6.2019−31.7.2019. A har yrkat att han försäkras för hela stipendieperioden det vill säga från och med 1.12.2018.

TELK konstaterade att försäkringsskyldighet uppstår skilt för varje sådant stipendium som uppfyller förutsättningarna för försäkringsskyldigheten vad gäller arbetstiden och den årliga arbetsinkomsten. As arbete under tiden 1.12.2018−31.12.2018 har grundat sig på annat stipendiearbete än arbetet från och med 1.1.2019. För att stipendiearbetet under tiden 1.12.2018−31.12.2018 kunde försäkras borde arbetet självständigt uppfylla de förutsättningar som krävs för försäkring. Stipendiearbetet har varat mindre än fyra månader, varmed förutsättningarna för försäkring inte uppfylls.

Vad gäller förenande av stipendier konstaterade TELK att med förenande av stipendier avses en situation i vilken den sökande från början har försäkrats enligt LFöPL på basis av ett sådant stipendium som uppfyller de uppställda förutsättningarna för försäkring. Ansökan om att förena stipendium kan då på basis av 10 d § LFöPL sökas för sådan ny stipendieperiod som inte uppfyller förutsättningarna för LFöPL-försäkring på grund av arbetsperiodens korthet eller låga eurobelopp. Även om stipendiet har beviljats av samma stipendiegivare, åt samma arbetsgrupp och för samma användningsändamål kan stipendier inte förenas eftersom arbetet har skett innan det försäkrade stipendiearbetet. 

TELKs beslut har vunnit laga kraft.

Lagrum

10 a § och 10 d § lagen om pension för lantbruksföretagare