Rehabiliteringspenning

Sammanfattning

A sökte ändring i pensionsanstalten beslut, enligt vilket han beviljats rehabiliteringspenning för tiden för studier 1.9.2017–31.12.2019. A yrkade att han skulle beviljas rehabiliteringspenning 23.5.2017 då hans studier började.

TELK ändrade pensionsanstaltens beslut sålunda att A har rätt till rehabiliteringspenning också för tiden 23.5 – 15.6.2017 och 14.8 – 31.8.2017. Till övriga delar förkastade TELK besvären.

Enligt 28 § 1 momentet ArPL har en arbetstagare rätt till rehabiliteringspenning för de kalendermånader under vilka han eller hon på grund av yrkesinriktad rehabilitering är helt eller delvis förhindrad att utföra förvärvsarbete.

TELK konstaterade i sina motiveringar att pensionsanstalten tidigare har godkänt As rehabiliteringsplan för byggnadsmästarstudier vid yrkeshögskola för tiden 1.9.2016 – 31.12.2019. A antogs inte till den egentliga examensutbildningen som började 1.9.2016.

Enligt det 14.9.2017 daterade utlåtandet yrkeshögskolans studievägledningslektor har gett har A 1.9.2016 börjat ledstudier i byggmästarutbildningsprogrammet vid den öppna yrkeshögskolan. A har avlagt de 60 studiepoäng som krävs för antagning som examensstudent i maj 2017 och har på basis av ansökan antagits som examensstudent 23.5.2017. A har enligt studieintyget som daterats 6.7.2017 börjat sina studier 23.5.2017. Enligt den erhållna utredningen är det möjligt att studera hela året vid läroanstalten.  Vid läroanstalten finns en sommartermin då studeranden kan avlägga sommarstudier och praktik. Läsåret börjar 1.8.och slutar 31.7. Undervisningen börjar i början av september och avslutas varierande i maj.

Enligt den erhållna utredningen har A på grund av de ovan nämnda ledstudierna fått studierätt till de egentliga examensstudierna 23.5.2017. I studieintyget har för honom registrerats för byggnadsmästarexamen avklarade studier eller praktik för tiden 31.10.2016 – 1.9.2017. De senaste studierna har avlagts i maj 2017 samt 15.6.2017. Enligt den erhållna utredningen har A avsett att under perioden 14.8 – 1.9.2017 göra till byggmästarexamen behövlig praktik motsvarande fem studiepoäng. I studieintyget har 1.9.2017 registrerats den senaste gjorda praktiken.

TELK ansåg att A på sådant sätt som avses i lagen varit helt eller delvis förhindrad att utföra förvärvsarbete på grund av yrkesinriktad rehabilitering redan från och med 23.5.2017, då han erhållit studierätt till examensstudier, till och med 15.6.2017 och därefter också under perioden 14.8 – 31.8.2017. A har under ifrågavarande tidpunkter avlagt till byggnadsmästarexamen hörande studier eller praktik och därmed aktivt deltagit i rehabiliteringen under ifrågavarande tider, men inte under perioden 16.6 -13.8.2017 då han enligt den erhållna utredningen inte deltagit i studier eller praktik.

TELKs beslut har vunnit laga kraft.

Lagrum

28 § lagen om pension för arbetstagare