yrkesinriktad rehabilitering, etablering i arbetslivet

Sammanfattning

TELK ändrarade pensioanstalten beslut sålunda att A anses fortfarande vara etablerad i arbetslivet.

TELK konstaterade, ett etablering i arbetslivet betyder att rehabiliteringssökanden har tjänat in arbetspensionsskydd rätt länge och att kontakten till arbetslivet inte är avbruten.

Genom det överklagade beslutet har As ansökan om yrkesinriktad rehabilitering förkastats. Enligt motiveringarna har kontakten med arbetslivet avbrutits eftersom han senast varit försäkrad enligt lagen om pension för företagare 1.10.2013–18.4.2014 och att han därefter varit sjukledig och arbetslös.

A är 48 år gammal och har utbildat sig till svetsare. A har senast från och med år 2013 varit försäkrad för företagarverksamhet inom restaurangbranschen. Tidigare har han arbetat inom metall- och byggbranschen. A har arbetat i Sverige åren 1987–1989 och 1996–2005. Han har haft registrerad arbetshistoria sedan år 1984. 

A har varit försäkrad för företagarverksamhet 1.10.2013–18.4.2014. Pensionsanstalten har tidigare beviljat A full invalidpension i form av rehabiliteringsstöd på grund av arbetsoförmåga som började 19.4.2014 till och med 31.5.2015 och på nytt på grund av arbetsoförmåga som började 19.2.2016 till och med 31.3.2017. A har fått arbetsmarknasstöd 1.4.2017–1.9.2017. As ansökan om yrkesinriktad rehabilitering har anhängiggjorts 3.7.2017.

TELK konstaterade, att A har till och med april 2014 arbetat synnerligen regelbundet under flera år. Han har i april 2014 insjuknat i ett hjärnaneurysm och fått full invalidpension i form av rehabiliteringsstöd till och med 31.8.2015. Efter det har han enligt den erhållna medicinska utrerdningen återgått till arbetslivet tills han på nytt fått en hjärnstamsinfarkt i början av år 2016 och på grund av vilken han på nytt beviljats rehabiliteringsstöd.

TELK bedömer på basis av en helhetsbedömning att A fortfarande kan anses vara etablerad i arbetslivet på sådant sätt att yrkesinriktad rehabilitering kan anses vara ändamålsenlig. I bedömningen har beaktats bland annat As tidigare regelbundna arbetshistoria innan han insjuknade första gången år 2014 och de olika hälsomässiga och vårdmässiga faktorer som förorsakat avbrotten i arbetet.

TELKs beslut har vunnit laga kraft.

Lagrum

22 § lagen om pension för företagare