Tvångsförsäkring

Sammanfattning

TELK förkastade As besvär över Pensionsskyddscentralens (PSC) beslut enligt vilket hon enligt lagen om pension för företagare (FöPL) hade försäkrats i pensionsanstalten Y från och med 1.7.2015.

A yrkade att FöPL-avgift eller förhöjning av den inte skulle indrivas eftersom arbetet gjorts på deltid och varit småskaligt. Hon har berättat att hon grundat en firma i slutet av år 2014 och gått på moderskapsledighet i januari 2015. Hon har huvudsakligen utfört skrivarbete på söndagar förutom några undantag. Efter moderskapsledigheten har hon blivit vårdledig och återgått till sitt dagarbete 1.11.2016.

TELK konstaterade att A har grundat en firma år 2014 och att hon registrerats i förskottsuppbördsregistret och i registret för momskyldiga från och med 1.8.2014. A upprätthåller en blogg, i vilken hon producerar innehåll genom både skrift och fotografering. Därutöver upprätthåller hon också instagram-, twitter- och facebookkonton genom att producera innehåll i dem. A har själv uppgett att näringsverksamheten består av skrivarbete.

A har konstaterat att bloggen varit samma storlek redan tidigare åren 2012–2014 innan hennes samarbete med X Ab. A har uppgett att hon flyttat sin blogg till den av X Ab utgivna tidningens inredningsportal i oktober 2014. Då började hon erhålla arvode som är bundet till antalet läsare. Därutöver får hon inkomster för skilt avtalade kommersiella kampanjer.

På basis av den erhållna utredningen konstaterade TELK att As arbete är att producera innehåll i elektroniska publikationer genom att skriva och fotografera. TELK ansåg att det var fråga om sådant självständigt arbete enligt lagen om pension för företagare för vilket hon får inkomster. Det saknar betydelse på vilka grunder arvodena eller inkomsterna bestäms. A får förvärvsinkomster på basis av sin arbetsinsats.

Vad gäller förhöjningen av försäkringsavgiften lämnade TELK besvären utan prövning eftersom PSC i sitt beslut endast avgjort frågan om As FÖPL-försäkringsskyldighet. Om förhöjning på grund av försummelse beslutar pensionsanstalten enligt 122 § lagen om pension för företagare.

TELKs beslut har vunnit laga kraft.

Lagrum

1§, 3 §, 122 § och 143 § lagen om pension för företagare