Tvångsförsäkring

Sammanfattning

TELK förkastade As besvär över Pensionsskyddscentralens (PSC) beslut, enligt vilket han enligt lagen om pension för företagare (FöPL) hade försäkrats i pensionsanstalten X från och med 1.1.2015.

A yrkade att han inte skulle försäkras enligt FöPL eftersom hans arbete under 2015 och 2016 har underskridit minimigränsen för försäkringsskyldighet. Han har berättat att arbetet varit småskaligt, gjorts som bisyssla och sporadiskt.

TELK konstaterade att enligt den erhållna utredningen har As företag registrerats i skatteförvaltningens förskottsuppbördsregister och för näringsverksamheten i registret för momskyldiga 15.1.2007 samt i handelsregistret 5.2.2007. A har år 2015 via sitt företag gjort konsumentundersökning. Det har varit fråga om näringsverksamhet som bisyssla vid sidan av hans huvudsakliga lönearbete. På basis av företagsverksamheten år 2015 har han haft skattepliktiga inkomster 30 243 euro och omsättningen har varit 33 820 euro. A har år 2015 arbetat allt som allt 34,5 dagsverken. Närmare information om placeringen av arbetsdagarna under året har inte erhållits.

TELK ansåg att verksamheten på basis av den tillbudsstående informationen inte kan anses vara sporadisk. Med beaktande av storleken på de inkomster som fåtts från företagsverksamheten, att inkomsterna hänför sig till As egen arbetsinsats samt att det har varit fråga om sådant  sakkunnigarbete inom privatsektorn som kräver specialkunnande, måste As företagasverksamhet anses ha varit av den omfattning att företagasverksamheten omfattas av lagen om pension för företagare från och med 1.1.2015.

TELKs beslut har vunnit laga kraft.

Lagrum

1 § 2 momentet, 3 § 1 momentet, 4 § samt 143 § 1 momentet lagen om pension för företagare