Rättspraxis

Den mest betydelsefulla delen av rättspraxis inom arbetspensionssystemet består av beslut av försäkringsrätt och besvärsnämden för arbetspensionsärenden. Dessutom finns det ett urval av EG-domstolens beslut som handlar om arbetspensionssystemet och viktiga beslut och utlåtanden av Pensionsskyddscentralen om tilllämpningen av arbetspensionslagarna för den privata sektorn.

TELK undanröjde inte pensionsanstalten beslut efter utgången av femårs tidsfristen, inte särskilt vägande skäl

Sammanfattning

TELK förkastade pensionsanstalten ansökan om att undanröja det lagakraft vunna beslut den hade gett 7.11.2003 och 17.3.2004.

Pensionsanstalten ansökte om undanröjande av beslut eftersom A felaktigt hade beviljats efterlevandepension. A skulle inte ha haft rätt till efterlevandepension eftersom makarna inte hade gemensamma barn och den efterlevande maken inte hade fyllt 50 år vid förmånslåtarens död och inte heller hade den efterlevande maken fått invalidpension vid förmånslåtarens död. Beloppet av efterlevandepensionen har varit 711,16 euro per månad i nivå för år 2016 och efter justeringen 1.8.2016 skulle pensionsbeloppet ha varit 442,35 euro i månaden.

Enligt 137 § lagen om sjömanspensioner om ett lagakraftvunnet beslut som pensionskassan meddelat med stöd av denna lag grundar sig på oriktig eller bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, kan besvärsnämnden för arbetspensionsärenden på yrkande av den försäkrade eller pensionskassan undanröja beslutet och förordna ny behandling av ärendet. Ansökan om undanröjande av ett beslut skall göras inom fem år från det att beslutet har vunnit laga kraft. Av särskilt vägande skäl kan ett beslut även undanröjas på ansökan som gjorts efter utgången av den föreskrivna tiden.

TELK konstaterade att pensionsanstalten inte ansökt om undanröjande av beslut inom den tidsfrist som avses i 137 § lagen om sjömanspensioner. A har inte handlat svikligt eller av oaktsamhet. Enligt TELKs bedömning kan de omständigheter som pensionsanstalten påpekat inte anses utgöra särskilt vägande skäl då man beaktar den långa tid som förflutit, de etablerade rättsliga omständigheterna, aspekterna av pensionstagarens företroendeskydd samt att enbart felaktigt pensionsbelopp inte i rättspraxis har ansetts utgöra sådant särskilt vägande skäl för undanröjande av beslut  på basis av en ansökan som gjorts efter utgången av tidsfristen.

TELKs beslut har vunnit laga kraft.

Lagrum

137 § lagen om sjömanspensioner