Jäv för pensionsanstaltens sakkunnigläkare

Sammanfattning

TELK upphävde pensionsanstaltens beslut och återförvisade ärendet till pensionsanstalten för ny behandling.

Enligt 27 § förvaltningslagen får en tjänsteman inte delta i behandlingen av ett ärende eller vara närvarande vid behandlingen, om tjänstemannen är jävig. Bestämmelserna om jäv för tjänstemän gäller också andra som deltar i behandlingen av ett ärende. Enligt 28 § förvaltningslagen uppkommer jäv om tjänstemannen står i sådant förhållande till det föreliggande ärendet eller till en part som kan äventyra hans opartiskhet eller om hans opartiskhet av något annat särskilt skäl äventyras.

Genom det överklagade beslutet har pensionsanstalten förkastat As ansökan om invalidpension. I ärendet har framkommit att den sakkunnigläkare vid pensionsanstalten som ursprungligen har deltagit i behandlingen av ärendet har varit jävig. Sakkunnigläkaren har jävat sig själv, men det oaktat har som underlag för det överklagade beslutet använts ifrågavarande sakkunnigläkares gjorda, i pensionsanstaltens beslutspromemoria antecknade bedömning. Beslutet har därmed fattats i fel ordning.

TELKs beslut har vunnit laga kraft.

Lagrum

27 §och 28 § förvaltningslagen