Rättspraxis

Den mest betydelsefulla delen av rättspraxis inom arbetspensionssystemet består av beslut av försäkringsrätt och besvärsnämden för arbetspensionsärenden. Dessutom finns det ett urval av EG-domstolens beslut som handlar om arbetspensionssystemet och viktiga beslut och utlåtanden av Pensionsskyddscentralen om tilllämpningen av arbetspensionslagarna för den privata sektorn.

prövning av besvär, maskinell delgivning, besvärsanvisningens innehåll, uträknande av fatalietid (3 + 30)

Sammanfattning

TELK prövade och förkastade As besvär gällande beviljande av invalidpension.

I 100 § KomPL har stadgats att den kommunala pensionsanstaltens beslut delges genom att beslutet sänds per post till mottagaren under den adress han eller hon har uppgett eller beslutet delges maskinellt så som bestäms i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003).

Enligt 157 § KomPL är besvärstiden 30 dagar från delfåendet av beslutet.

I 18 § lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet stadgas om bevislig elektronisk delgivning.

En handling som enligt lag ska sändas med post mot mottagningsbevis eller delges bevisligen på annat sätt får med partens samtycke delges också som ett elektroniskt meddelande, dock inte per telefax eller på därmed jämförbart sätt. Myndigheten ska då meddela att parten eller dennes företrädare kan hämta handlingen från en av myndigheten anvisad server, databas eller någon annan fil. (18 § 1 momentet lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet)

Parten eller dennes företrädare ska identifiera sig när handlingen hämtas. Vid identifieringen ska då användas en identifieringsteknik som är datatekniskt tillförlitlig och bevislig. (18 § 2 momentet lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet)

En handling anses ha delgivits när den har hämtats från den länk som myndigheten anvisat enligt 1 mom. Om handlingen inte har hämtats inom sju dagar från myndighetens meddelande, iakttas vid delgivningen vad som annanstans i lag föreskrivs om delgivning. (18 § 3 momentet lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet)

I 19 § lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet stadgas om vanlig elektronisk delgivning.

Andra handlingar än de som avses i 18 § får med samtycke av den som saken gäller delges som ett elektroniskt meddelande. Om det emellertid krävs för att tillgodose skyddet för den personliga integriteten eller av ett särskilt behov av skydd eller säkerhet hos den som saken gäller, eller för att trygga dennes rättigheter, ska vid delgivning av handlingar iakttas vad som i 18 § eller annars föreskrivs om delgivning. En handling anses ha blivit delgiven den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas. (19 § 1 och 2 momenten lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet)

Det överklagade beslutet hade skickats åt A 27.7.2016 som ett elektroniskt meddelande från pensionsanstaltens elektroniska kundbetjäningssystem. I besvärsanvisningen som bifogats beslutet har konstaterats att delgivningen av det elektroniska meddelandet sker då beslutshandlingen öppnas i den fil som pensionsanstalten anvisat.

TELK konstaterade att gällande maskinell delgivning av arbetspensionsbeslut tillämpas vad som stadgas i 19 § lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet gällande vanlig elektronisk delgivning. I ärendet har det inte framkommit att skyddet för den personliga integriteten eller någon annan grund som avses i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet skulle ha krävt bevislig elektronisk delgivning. Till beslutet borde ha bifogats en i 19 § lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet avsedd besvärsanvisning, enligt vilken en handling anses ha blivit delgiven den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

Med beaktande av den i 157 § KomPL stadgade besvärstiden om 30 dagar och med beaktande av den tre dagar långa delgivningstiden som stadgas om i 19 § lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet har besvärstiden sista dag i As fall varit 29.8.2016. As besvärsskrift har inkommit 29.8.2016 och därmed har den inkommit inom besvärstiden trots felaktigheten i besvärsanvisningen. 

TELKs beslut har vunnit laga kraft.

Lagrum

100 §, 157 § och 162 § KomPL, 18 § och 19 § lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet, 16 § och 30 § förvaltningsprocesslagen