TELK undanröjde inte pensionsanstaltens beslut efter utgången av fem års tidsfrist, inte synnerligen vägande skäl

Sammanfattning

TELK förkastade pensionsanstalten ansökan om att undanröja det lagakraft vunna beslut den gett 10.11.2011.

Pensionsanstalten sökte om undanröjande av beslut eftersom den invalidpension som beviljats 1.5.2010 har beviljats felaktigt. Invalidpensionsbeloppet har från och med 1.5.2010 varit 1 376,56 euro per månad, då beloppet borde ha varit 757,74 euro per månad. Pensionsanstalten konstaterade att eftersom det är fråga om ett så pass stort fel i beloppet av den beviljade pensionen kan man objektiv bedömt anse att det föreligger synnerligen vägande skäl att undanröja det felaktiga beslutet och behandla ärendet på nytt.

Enligt 162 § lagen om kommunala pensioner kan besvärsnämnden för arbetspensionsärenden på framställning av den kommunala pensionsanstalten eller på ansökan av den som saken gäller undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt, om beslutet grundar sig på en felaktig eller bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt. Ansökan om undanröjande av ett beslut ska göras inom fem år från det att beslutet har vunnit laga kraft. Av synnerligen vägande skäl kan ett beslut undanröjas även på ansökan som gjorts efter utgången av den föreskrivna tiden.

TELK konstaterade att pensionsanstalten inte har ansökt om undanröjande av beslutet inom den föreskrivna tiden enligt 162 § lagen om kommunala pensioner. Det har inte heller ens gjorts gällande att A i ärendet skulle ha förfarit svikligt eller av oaktsamhet. Enligt TELKs bedömning kan de omständigheter som pensionsanstalten framfört inte anses utgöra synnerligen vägande skäl då man beaktar den tid som förflutit, aspekterna av pensionstagarens tillitsskydd samt  till det att inte enbart beloppet av den felaktigt utbetalda pensionen i rättspraxis har ansetts utgöra synnerligen vägande skäl för undanröjande av ett beslut senare än fem år från det att beslutet har vunnit laga kraft.

Lagrum

162 § lagen om kommunala pensioner