yrkesinriktad rehabilitering, risk för arbetsoförmåga

Sammanfattning

TELK förkastade As besvär gällande beviljande yrkesinriktad rehabilitering.

A har yrkat att hon ska beviljas yrkesinriktad rehabilitering med hänvisning till att hon redan tidigare på precis samma grunder och på basis av samma läkarutlåtanden har beviljats likadan rehabilitering. Nu har hon endast sökt på nytt eftersom det tidigare beslutets giltighet har gått ut 25.9.2016. Hon har sökt till yrkeshögskola, men har inte blivit antagen. Hennes hälsotillstånd eller arbetsförmåga har inte ändrats eller förbättrats. A har 20.9.2016 gjort en ny ansökan.

A är 40 år och är utbildad trädgårdsmästare. Hon har under åren 2002–2015 arbetat som servicekonsult med påfyllning och rengöring av kaffeautomater. Hon har också arbetat som säljfrämjare, konsulent, försäljare av grönväxter samt haft bisyssla som gårdsplaneringsföretagare.

A lider av besvär i armarna och halsryggraden. Enligt läkarutlåtandet från september 2016 har A under sommaren arbetat tre månader i en trädgårdsbutik, där hon inte behövt lyfta. Enligt utlåtandet har arbete under axelhöjd lyckats och gripkraften i händerna har varit kraftfull. Hon har kunnat lyfta armarna och belasta dem ända upp. Hon har haft det besvärligt i rörelser ovanför horisontalläge mot motstånd. Rörelsen i den övre och mellersta delen av halsryggraden har varit god.

TELK ansåg att kraften i As händer i dagsläget är normal och man har inte i händerna eller i halsryggraden annars heller konstaterat funktionella brister. Arbetet i trädgårdsbutiken under sommaren 2016 har också fungerat normalt. TELK bedömde att de medicinska sjukdomsfynd A har konstaterats lida av är lindriga. A löper enligt den tillbudsstående utredningen inte risk för arbetsoförmåga de närmaste åren. Därmed har hon inte rätt till yrkesinriktad rehabilitering.

TELKs beslut har vunnit laga kraft.

Lagrum

25 § lagen om pension för arbetstagare