den yrkesinriktade rehabiliteringens ändamålsenlighet

Sammanfattning

TELK förkastade As besvär om godkännande av As rehabiliteringsplan.

A yrkade att hans rehabiliteringsplan skulle godkännas eftersom det låg i allas intresse att han påbörjar sina studier så fort som möjligt. A framförde som sin rehabiliteringsplan kursplats vid den öppna yrkeshögskolan. Efter det första året skulle han ha möjlighet att direkt utan inträdesförhör söka sig till studier som leder till byggnadsmästarexamen.

Enligt lagen om pension för arbetstagare avses med yrkesinriktad rehabilitering arbetsprövning, arbetsträning, utbildning som leder till arbete eller yrke och stöd för inledande av eller fortsatt näringsverksamhet. Arbetstagaren kan få ersättning för de behövliga och nödvändiga kostnader som den yrkesinriktade rehabiliteringen medför.

A är en 29-årig skadesanerare som gått yrkesskolans husbyggnadslinje och som tidigare beviljats rätt till yrkesinriktad rehabilitering och vars rehabiliteringsplan för yrkeshögskolestudier till byggnadsmästare för tiden 1.9.2016–31.12.2019 har godkänts.

A har inte antagits som egentlig studerande för denna examen, utan erhållit en kursplats vid den öppna yrkeshögskolans byggmästarutbildningsprogram för tiden 1.9.2016–31.7.2017 och som han framfört som sin nya rehabiliteringsplan.

TELK konstaterade att As rehabiliteringsplan inte är ändamålsenlig rehabilitering eftersom studier vid den öppna yrkesskolan som sådana inte leder till ett yrke och till att A fortsätter i ett arbete som är lämpligt med tanke på hans hälsotillstånd eller återgår till arbete.

TELK:s beslut har vunnit laga kraft.

Lagrum

25 § och 26 § lagen om pension för arbetstagare