återtagande av återkallelse

Sammanfattning

A har med ett e-postmeddelande som inkommit 13.12.2016 återkallat sina besvär över det beslut som pensionsanstalten har gett 14.7.2016, varmed vidare avgivande av utlåtande i ärendet förfaller.

Den omständighet att A med ett e-postmeddelande som inkommit 11.1.2017 har uppgett att han återtar sin återkallelse och att han vill att hans besvär på nytt är ikraft har inte betydelse i ärendet. I rättspraxis (HFD 1960 II 550 och HFD 1970 II 116) har man ansett att för att ett återtagande av en återkallelse ska vara giltig måste den göras inom den tidsfrist som gäller för anförande av besvär.