tidpunkten för minskning av efterlevandepensionen då änkans avträdelsestöd är vilande

Sammanfattning

TELK ändrade pensionsanstaltens beslut sålunda att minskningen av efterlevandepensionen ska göras först från ingången av den sjunde kalendermånaden efter förmånslåtarens död.

A har i sina besvär framfört att hon och förmånslåtaren har tre barn och därutöver yrkade hon att pensionen i sex månader betalas oförminskad.

Enligt 82 § 4 momentet LFöPL tillämpas vid verkställigheten av denna lag på efterlevandepension dessutom vad som i lagen om pension för arbetstagare (ArPL) föreskrivs om tidpunkten för minskning av pensionen i 89 §.

Enligt 89 § 1 momentet ArPL minskas efterlevandepensionen från ingången av den sjunde kalendermånaden efter förmånslåtarens död. Har den efterlevande maken vid förmånslåtarens död fyllt 65 år eller får han eller hon i 88 § 1 momentet nämnd pension, minskas efterlevandepensionen dock från ingången av kalendermånaden efter förmånslåtarens död.

Pensionsanstalten har tidigare genom sitt 25.2.2014 givna villkorliga beslut beviljat Lindström rätt till avträdelsestöd. Enligt beslutet kan avträdelsestödet tidigast börja betalas då Lindström har fyllt 56 år (11.5.2015). Därutöver har det i beslutet konstaterats att om Lindströms inkomster överskrider förvärvsinkomsten som föreskrivs i lagen, börjar avträdelsestödet betalas för då hennes inkomster understiger inkomstgränsen.

Genom det överklagade beslutet har pensionsanstalten beviljat Lindström familjepension från och med 1.1.2016. Efterlevandepensionen har minskats från ingången av kalendermånaden efter förmånslåtarens död.

Pensionsanstalten har gjort en minskning av efterlevandepensionen från ingången av kalendermånaden efter förmånslåtarens död eftersom Lindström beviljats avträdelsestöd. Avträdelsestödet betalas dock inte. Pensionsanstalten har i sitt bemötande konstaterat att avträdelsestödet kunde ha börjat betalas 1.6.2015 och fastän betalningen av avträdelsestödet i praktiken inte har börjat på grund av att förvärvsinkomstgränsen för avträdelsestödet överskrids måste minskningen göras genast. 

TELK konstaterade att eftersom änkan har ett vilande avträdelsestöd och avträdelsestödet inte har börjat betalas kan hon inte anses ha egen pension och därmed ska minskningen av efterlevandepensionen göras från ingången av den sjunde kalendermånaden efter förmånslåtarens död. TELK konstateterar också att trots att A och förmånslåtaren har tre gemensamma barn kan 89 § 2 momentet inte tillämpas eftersom barnen är äldre än 18 år.

TELKs beslut har vunnit laga kraft.

Lagrum

82 § 1 och 4 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare 89 § 1 och 2 mom. lagen om pension för arbetstagare