rätt till yrkesinriktad rehabilitering, rehabiliteringens ändamålsenlighet

Sammanfattning

TELK upphävde pensionsanstaltens beslut och konstaterade att A har rätt till yrkesinriktad rehabilitering.

Genom det överklagade beslutet har As ansökan om yrkesinriktad rehabilitering förkastats med den motivering att trots att A löper risk för arbetsoförmåga är rehabiliteringen inte ändamålsenlig som yrkesinriktad rehabilitering utan stödjande av rehabiliteringen hör i första hand till arbetskraftsförvaltningen. Enligt beslutsmotiveringarna har pensionsanstalten år 2013 gett stöd åt A i form av arbetsprövning och efter den har A huvudsakligen varit arbetslös. I sitt bemötande har pensionsanstalten konstaterat att A efter den arbetsprövning pensionsanstalten stött omfattats av TE-centralens tjänster.

Enligt den erhållna utredningen uppfyller A den yrkesinriktader rehabiliteringen inkomstvillkor för återstående tid. As senaste arbetsförhållande har varit 9.2.2004–31.12.2013. A har fått sjukdagpenning 20.4.2013–31.1.2014 och inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning 10.2–2.3.2014 samt fått arbetsplatsrehabilitering som pensionsanstalten har understött 3.3­–31.5.2014. Efter det har A fått arbetslöshetsunderstöd innan har fått olycksfallsförmåner under perioderna 18.10.2014–31.3.2015 och 1.7–6.12.2015. Efter det har A fått arbetslöshetsdagpenning 7–31.12.2015. As nya ansökan om yrkesinriktad rehabilitering har anhängiggjorts 5.1.2016.

TELK konstaterade att A på basis av en helhetsbedömning kan anses vara etablerad i arbetslivet på sådant sätt att yrkesinriktad rehabilitering kan anses vara ändamålsenlig. I bedömningen har beaktats bland annat As tidigare regelbundna arbetshistoria och de senare arbetslöshetsperioderna. Den kurs TE-centralen verkställt och som A deltagit i är inte relevant i bedömningen.

TELKs beslut har vunnit laga kraft.

Lagrum

25 § lagen om pension för arbetstagare