bedömningen av arbetsförmågan

Sammanfattning

TELK förkastade As besvär gällande beviljande av invalidpension.

A är 58 år och har arbetat som sotare, sotarföretagare samt byggnadsarbetare. Han har avlagt sotaryrkesexamen.

A har lidit av ansträngningsdyspné. Han har konstaterats lida av kronisk obstruktiv lugnsjukdom och lugnemfysem. I klinisk belastningsundersökning som gjorts i december 2013 har hans prestationsförmåga varit nedsatt. I undersökningarna har man inte konstaterat hjärtsjukdom. I spirometriundersökning av lungfunktionerna har fynden tytt på lindrig försämring av lungfunktionerna. Som behandling har man rekommenderat rökstopp, motion och läkemedelsbehandling för symtomen. A har därtill  läkemedelsbehandlad hypertoni och förhöjda kolesterolvärden i blodet. I halsryggraden har man konstaterat lindrig degeneration.

TELK konstaterade att A har arbetsbegränsningar på grund av lugnsjukdomen. Enligt den erhållna utredningen har han dock inte konstaterats lida av en sådan lugnsjukdom som märkbart skulle nedsätta hans funktionsförmåga och inte heller av någon annan sådan allvarlig sjukdom, lyte eller skada att hans arbetsförmåga kunde bedömas vara nedsatt till invalidpension berättigande. A bedöms fortfarande ha tillräckligt med arbetsförmåga till arbete som lämpar sig för hans hälsotillstånd.

Försäkringsdomstolen ändrade inte TELKs beslut.

Lagrum

35 § 1 och 2 mom. lagen om pension för arbetstagare