bedömningen av arbetsförmågan

Sammanfattning

TELK ändrade pensionsanstaltens beslut sålunda att As arbetsförmåga är nedsatt till delinvalidpension berättigande. TELK förkastade besvären till den del de gällde full invalidpension.

A är en 56-årig hårfrisör. A har arbetat som hårfrisör till och med år 2010. Därutöver har hon avlagt färgkonsulent examen som FPA bekostat. Pensionsanstalten har beviljat A rehabiliteringsstöd åren 2011-2013.

A lider av besvär i stöd- och rörelseorganen. År 2005 har man konstaterat cervikal dystoni. Dystonin har sedan år 2008 behandlats med botulininjektioner, vars inverkan inte beskrivits vara avsevärda. A har använt en mjuk stödkrage och man har planerat användning av en hård stödkrage. De maskinella undersökningsfynden av hjärnan har varit normala. A har opererats på grund av blodkärlsmissbildningar under käken.

I halsryggraden har man i maskinella undersökningar konstaterat diskdegeneration utan några betydande nervkompressioner. I ländryggraden har man konstaterat degeneration samt knappa diskprotrusioner samt annulus ruptur. Därutöver har man i vänster axel konstaterat rotator cuffsyndrom samt en partiell ruptur i rotator cuff. Axeln har behandlats med en akromioplastikoperation. 

Enligt det senaste läkarutlåtandet har As allmänna funktionsförmåga beskrivits som tillfredsställande. Gången är ändå försiktig och stel. Huvudet beskrivs ideligen vrida sig mot höger och A försöker vrida det i mittposition, tidvis genom att ta hjälp av sina händer. Halsens rörelseomfång är ändå normal. Ryggens rörelser och böjningar är begränsade och i vänster axel förekommer rörelsebegränsningar. Händernas gripkrafter är normala, men i mätning av händernas funktionsförmåga har man konstaterat nedsatta undersökningsresultat.

TELK konstaterade att A har beskrivits lida av cervikal dystoni, som inte lindrats av botulininjektioner. Inte heller med hjälp av fysioterapi eller medicinering har man nämnvärt lyckats lindra besvären. Dystonin har beskrivits vara anfallsvis uppträdande, men i en del läkarutlåtanden har symtomen beskrivits vara kontinuerliga och förorsaka betydliga begränsningar i funktionsförmågan. A har beskrivits lida av besvär i stöd- och rörelseorganen som inverkar på hennes arbetsförmåga. As symtom inverkar på hennes förmåga att klara av vissa arbetsuppgifter, men hon kan bedömas ha tillräckligt med arbetsförmåga till arbetsuppgifter på deltid. TELK ansåg att As arbetsförmåga är nedsatt till delinvalidpension berättigande men inte till full invalidpension berättigande.

Försäkringsdomstolen ändrade inte TELKs beslut. (32 § 1 och 2 mom. LFöPL, 35 § 1 och 2 mom. ArPL)

Lagrum

32 § 1 och 2 mom. lagen om pension för företagare 35 § 1 och 2 mom. lagen om pension för arbetstagare