bedömningen av arbetsförmågan

Sammanfattning

TELK förkastade As besvär om beviljande av full invalidpension.

A är 56 år och hon har arbetat som violinlärare. Hon har varit delinvalidpensionerad sedan 1.10.2009.

A har konstaterats lida av degeneration i halskotpelaren, vänstersidigt TOS-syndrom, artros i vänster tummes karpometakarpalled samt av astma. Artrosen i tummen har förorsakat smärta, men någon betydande felställning har inte konstaterats. As astma har enligt utandningsproven varit lindrig.

Enligt As nya pensionsansökan har tummens förslitningar och skada under det senaste året förvärrats. Tumskadan har förorsakat stor smärta vid spelning.

I magnetundersökning i mars 2012 har man i vänster axel inte konstaterat totalruptur i rotatorkuff. Enligt läkarutlåtandet i oktober 2013 förkommer inte muskelatrofi i As vänster axel och muskulaturen har konstaterats vara i skick. Den vänstra armens aktiva lyft lyckas till horisontalläge och passivt stiger armen ända upp. Man har i axeln inte konstaterat något sjukdomsfynd som skulle kräva operation. Enligt läkarutlåtandet i november 2013 har man i den nya nervbaneundersökningen inte konstaterat något som avviker från det normala. I vänster tumme har man konstaterat artros i karpometakarpalleden och en partiell dislokation. Enligt läkarutlåtandet i februari 2014 är den vänstra handens aktiva fingerfärdighet och belastningstålighet nedsatt.

TELK konstaterade att arbetsförmågabedömningen för en arbetstagare som är under 60 inte är yrkesmässig.

TELK konstaterade att sjukdomsfyndet i As vänster hand motsvarar det tidigare och det inverkar på själva spelandet. TELK ansåg på basis av helhetsbedömningen att A fortsättningsvis har arbetsförmåga till sådant arbete på deltid som man skäligen kan förvänta av henne med hänsyn till hennes hälsotillstånd. I As arbetsförmåga har det inte skett en till full invalidpension berättigande långvarig förändring.

Försäkringsdomstolen ändrade inte TELKs beslut.

Lagrum

35 § 1 och 2 mom. samt 48 § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare