yrkesinriktad rehabilitering, risk för arbetsoförmåga

Sammanfattning

TELK förkastade As besvär gällande beviljande av yrkesinriktad rehabilitering. A ansågs inte löpa risk för arbetsoförmåga.

A lider av ärftlig degeneration i näthinnan på grund av vilken hon sedan år 1974 haft av FPA beviljad pension. A har trots sin skada arbetat som massörsföretagare och tidigare också som god man för en synskadad. Hennes massörsföretag fortsätter sin verksamhet.

A har yrkat att hon ska beviljas näringsstöd för att bygga ett saltrum och för en vattenmassageapparat.

Ur utredningen över As hälsotillstånd framgår att hon nu har konstaterats ha besvär i händerna, axlarna och nacken. Armlyften är fullständiga, men då armarna lyfts åt sidan börjar en smärtbåge i båda armarna. Vid området kring armbågarna har konstaterats inflammation i muskelfästen på utsidan av armen, det vill säga  epikondylit. Man har däremot inte konstaterat nervskador. I As handleder har man konstaterat tecken som tyder på karpaltunnelsyndrom och tummens metakarpofalangealled värker. Därutöver lider A av migrän, epilepsibesvär och depression.

TELK bedömde att de besvär A har i armarna, axlarna och nacken är lindriga, eftersom det inte förekommer klara rörelsebegränsningar eller tydliga nervskador. Epilepsibesvären, migränen och depressionen kan lindras med medicinering.

TELK ansåg på basis av ovannämnda orsaker att As hälsotillstånd inte har försämrats på sådant sätt att hon skulle löpa risk för arbetsoförmåga på i arbetspensionslagen avsett sätt. Med andra ord är det inte sannolikt att hon på grund av sina nuvarande besvär skulle bli arbetsoförmögen till sitt yrke, eller motsvarande arbete, som hon fortsätter med trots att hon enligt folkpensionslagen är arbetsoförmögen. Därför har hon inte rätt till yrkesinriktad rehabiliteringen och därtill hörande näringsstöd.

TELKs beslut har inte vunnit laga kraft.

Lagrum

22 § lagen om pension för företagare