tid som berättigar till pension

Sammanfattning

TELK förkastade As besvär i vilka han yrkade att i hans pensionsberäkning skulle beaktas hans två-åriga tjänstgöringstid med utvecklingsarbete i FAO:s tjänst.

TELK konstaterade att enligt den erhållna utredningen har A verkat som biträdande specialist i Afrika vid FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) 26.5.1984-25.5.1986. A har innan sin tjänst vid FN och därefter arbetat i kommunala anställningsförhållanden. Enligt matrikelutdraget har hans tjänstgöring varit avbruten utan lön 1.5.1984-31.5.1986 på grund av skötande av annan tjänst för annan arbetsgivare. A har inte varit registrerad för arbete enligt lagen om statens pensioner (StPL) i Finland innan år 1998.

I allmän rättspraxis har man ansett att perioder av tjänstledighet för tjänst vid FN ska räknas som pensionstid för förmånstagare i pension enligt StPL, om tjänstledigheten har beviljats från ett fortlöpande StPL-anställningsförhållande. TELK ansåg att As tjänst vid FN inte kan anses berättiga till pension enligt Finlands arbetspensionslagar eftersom tjänstledigheten hade beviljats från ett kommunalt anställningsförhållande.

TELKs beslut har vunnit laga kraft.

Lagrum

5 § 2 momentet lagen om införande av lagen om kommunala pensioner