yrkesinriktad rehabilitering, näringsstöd

Sammanfattning

TELK förkastade As besvär över det beslut pensionsanstalten hade gett och där den avslog hans ansökan om 87 000 euro i näringsstöd för införskaffande av maskiner och apparater till företaget. Pensionsanstalten konstaterade att den ännu kan bevilja högst 8 000 euro som rehabiliteringsbidrag (tidigare hade beviljats 2 000 euro för kontorsmöbler).

TELK konstaterade att A som yrkesinriktad rehabilitering ansökt om näringsstöd för att skaffa maskiner och apparater. A har i sin ansökan lagt fram stödjande av hälften av kostnaderna för investeringen, det vill säga 87 000 euro och i sina besvär har han yrkat att 76 000 euro ska godkännas.

TELK ansåg att de införskaffningar A sökt om utgör grundinvesteringar i hans näringsverksamhet. Gällande finansieringen av dem anses också företagaren ha en självriskandel och grundinvesteringar kan inte helt och hållet finansieras som yrkesinriktad rehabilitering.  En förutsättning för att beviljas näringsstöd är att rehabiliteringsklienten kan bedömas få utkomst från sitt företag för att företaget ekonomiskt ska stå på en frisk grund. Det näringsstöd som i det överklagade beslutet hade fastslagits bör anses vara lämpligt och beviljande av näringsstöd till högre belopp kan inte anses ändamålsenligt.

TELKs beslut har vunnit laga kraft.

Lagrum

22 § och 23 § lagen om pension för företagare