rehabiliteringsplanens ändamålsenlighet

Sammanfattning

TELK förkastade As besvär över pensionsanstaltens beslut genom vilket han beviljades rätt till yrkesinriktad rehabilitering och hans rehabiliteringsplan förkastades eftersom beviljandet av näringsstöd för maskiner och anordningar inte är ändamålsenligt.

A yrkade att han skulle beviljas näringsstöd för införskaffande av maskiner och anordningar som underlättar arbetet.

TELK konstaterade att A är en 45-årig jordbrukare vars grundyrkesutbildning är agrologexamen. Han har varit försäkrad för lantbruksverksamhet sedan år 1998.

A har lidit av smärta i stöd- och rörelseorganen. I maskinella undersökningar av ryggen har man konstaterat viss degeneration. I höfterna har man konstaterat vänstersidig artros och i höger axel inklämningssyndrom. Kroppens funktionella status har på mottagningen varit skaplig men i samband med belastning har man beskrivit riklig smärta. Enligt läkarutlåtandet som daterats i april 2015 skulle A även om gården görs maskinell inte klara av att arbeta som lantbruksföretagare till pensionsåldern.

TELK ansåg att den framförda rehabiliteringsplanen inte uppskjuter lantbruksföretagarens pensionering på sådant sätt arbetspensionslagstiftningen förutsätter, och den kan därmed inte anses ändamålsenlig. 

TELKs beslut har vunnit laga kraft.

Lagrum

42 § lagen om pension för lantbruksföretagare