rehabiliteringsplanens ändamålsenlighet

Sammanfattning

TELK förkastade As besvär över pensionsanstaltens beslut genom vilket hans rehabiliteringsplan förkastades.

A yrkade att hans medicinelicentiatstudier såsom yrkesinriktad rehabilitering skulle understödjas.

A är en 36-årig stuvare som arbetat i detta yrke i cirka åtta år. År 1999 har A avlagt merkonomexamen och år 2014 studentexamen. Han har i september 2014 påbörjat studier som leder till medicinelicentiatexamen.

Ur utredningen över As hälsotillstånd framgår det att han lider av besvär i stöd- och rörelseorganen. Han lider av ischiasliknande ryggvärk som strålar ut i vänster ben. I magnetundersökning av ryggen har man konstaterat degeneration och kotförskjutning. Någon tydlig nervrotskompression har inte konstaterats. A har också lidit av värk i axlarna och i höger armbåge har han besvär som tyder på tennisarmbåge. As rörelser har beskrivits vara problemfria.

TELK konstaterade att syftet med yrkesinriktad rehabilitering är att förhindra arbetsoförmåga eller förbättra arbetstagarens arbets- och inkomstförmåga genom ändamålsenlig rehabilitering. Målet med yrkesinriktad rehabilitering är inte nödvändigtvis att förbättra arbetstagarens inkomstnivå eller erbjuda en examen som är högre än hans eller hennes tidigare utbildningsnivå, utan målet är förhindra och förebygga de men i arbetslivet som risken för arbetsoförmåga förorsakar. TELK ansåg att de men som risken för arbetsoförmåga i As fall förorsakar kunde förebyggas genom betydligt lättare rehabiliteringsåtgärder än att som arbetspensionsrehabilitering stödja synnerligen långvariga medicinska studier. I bedömningen har beaktats att A också sedan tidigare har en ekonomisk grundutbildning. Rehabiliteringsplanen kan därmed inte anses utgöra ändamålsenlig yrkesinriktad rehabilitering.

TELKs beslut har vunnit laga kraft.

Lagrum

25 § och 26 § lagen om pension för arbetstagare