återkrav av avträdelsestödets kapitalvärde

Sammanfattning

TELK förkastade As besvär över pensionsanstaltens beslut, genom vilket pensionsanstalten har uppgett att den återkräver hela avträdelsestödets kapitalvärde 131 568,52 euro. Avgörande fattades genom omröstning.

A yrkade att beslutet om återkrav skulle upphävas och man skulle avstå från återkravet. Enligt honom odlas jordbruket år för år mer effektivt och man strävar till bästa möjliga ekonomiska och produktionsmässiga resultat.

TELK konstaterade att en förutsättning för beviljande av avträdelsestöd är att gårdsbruksenheten överlåts till en förvärvare som förbinder sig att odla gårdsbruksenheten så länge som avträdelsestöd betalas till avträdaren, dock under minst fem år. Förvärvaren är skyldig att omedelbart meddela pensionsanstalten om han avbryter infriandet av en förbindelse. Enligt 28 § lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare kan man frångå från förbindelsen på grund av yrkesstudier som gäller eller stöder gårdsbruksverksamheten, fullgörande av värnplikt eller av annat godtagbart skäl.

TELK ansåg det utrett att A inom loppet av fem år har överlåtit åkermark från gårdsbruksenheten som var föremål för avträdelsestödet i sin samarbetspartners X Ab bruk. Senare under tiden då avträdelsestöd betalades har mera åkermark hyrts ut till ifrågavarande bolag sålunda att den största delen av den åkermark som var föremål för avträdelsestödet har hyrts ut. A har själv fortsatt med omfattande potatisodling bredvid sin egen lägenhet på sin samarbetspartners mark.

A har framfört att lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare från år 1994 inte förutsätter personligt odlande för egen räkning, utan också en annan slags odlingsanvändning av lägenheten är tillräcklig för att uppfylla förpliktelserna enligt lagen.

TELK ansåg att syftet med lagen om avträdelsestöd är att förvärvaren förbinder sig att odla lägenheten som är föremål för överlåtelsen för eget bruk. Odlingsförpliktelsens personlighet framgår också ur stadgandena i lagen om avträdelsestöd. Till exempel de godtagbara undantag från odlingsförpliktelserna som det stadgas om i lagens 28 § är undantag från de personliga förpliktelserna. Därmed har i lagen med tillräcklig klarhet konstaterats odlingsförpliktelsens personlighet. Också i rättpraxis har det förutsatts individuell odling. A har också 1.1.2006 gett en förbindelse enligt ikraftvarande lagstiftning, enligt vilken han därtill har förbundit sig att hålla den överlåtna lägenhetens åkrar odelade. På grund av ovannämnda orsaker anses A ha brutit mot odlingsförpliktelsen i 9 § lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare.

Om förvärvare inte infriar sin förbindelse ska pensionsanstalten ålägga honom att ersätta pensionsanstalten för avträdelsestödets kapitalvärde. Om försummelsen av förbindelsen måste anses vara ringa eller om vägande skälighetssynpunkter annars talar för det, kan pensionsanstalten dock besluta att helt eller delvis avstå från att driva in avträdelsestödets kapitalvärde. Vägande skälighetssynpunkterna kan till exempel vara ekonomiska svårigheter, att förvärvaren insjuknar efter att han gett odlingsförbindelsen eller oförutsedda förändringar av omständigheter som inverkar på förutsättningarna för att idka gårdsbruk på den gårdsbruksenhet som är föremål för överlåtelse.

TELK ansåg att försummelsen av odlingsförbindelsen inte kan anses vara ringa med beaktande av  omfattningen av hans samarbetspartners odlingsverksamet på den lägenhet som var föremål för överlåtelsen. I ärendet har inte framförts vägande skälighetssynpunkter såsom ekonomiska svårigheter, insjuknande eller oförutsedda förändringar av omständigheter. inte heller As och X Ab:s odlingssamarbete kan anses utgöra en sådan med lagen jämförbar vägande skälighetssynpunkt att helt eller delvis avstå från återkravet.

Lagrum

9 §, 28 § och 29 § lagen om avträdelsestöd